Τμήμα Οικονομικής Διαχείρησης και Εκκαθάρισης Δαπανών


Αρμοδιότητες

 

 

α) Η κατάρτιση του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Μέριμνα για την εκτέλεση αυτού.

β) Η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού - απολογισμού.

γ) Η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου.

δ) Η λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων στις Τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης κάθε Τομέα.

ε) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου.

στ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων προς τους Τομείς δια επιτροπικών ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ..

ζ) Η παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.

η) Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.

θ) Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης.

ι) Η μέριμνα για την παροχή στοιχείων στους ελέγχους των λογιστικών βιβλίων που υπόκειται το Ταμείο.

κ) Η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.

λ) Η ευθύνη για την πραγματοποίηση των παροχών, δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων του Ταμείου. Έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

μ) Η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού του Ταμείου.

ν) Η εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.

ξ) Η μέριμνα για την πίστωση των λογαριασμών καταθέσεων του προσωπικού για τις πάσης φύσεως αποδοχές του.

ο) Η εκκαθάριση των αμοιβών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.

π) Η τήρηση αρχείου των παραστατικών που εκδίδει το Τμήμα.