Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)».Ημ. διεξαγωγής διαγωνισμού 12-1-2015.

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) των κτιρίων στις οδούς Σταδίου αρ.31 & Πατησίων αρ.12 στην Αθήνα ιδιοκτησίας του ΤΠΔΥ» προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007), του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου αρ.31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου αρ.31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.