Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εταιρείας που θα αναλάβει το έργο εκμίσθωσης ακινήτων του ΤΠΔΥ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη εταιρείας βάσει του Ν.3863/2010 άρθρα 49 και 75 που θα αναλάβει το έργο της εκμίσθωσης ακινήτων του ΤΠΔΥ.

 

Κριτήριο Κατακύρωσης

Χαμηλότερη τιμή

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

25-04-2014, ημέρα: Παρασκευή,

ώρα: 12.00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Γραφεία: ΤΠΔΥ.

Σταδίου 31 (6ος όροφος)- Αθήνα ΤΚ 10559

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης περιουσίας των Φ.Κ.Α.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 49 και 75 του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» [ΦΕΚ 115 τ. Α΄], σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούμαστε να απευθυνθούμε με Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε πιστοποιημένες εταιρείες από τον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 τ. Α΄) σχετικά με τη σύσταση του ενοποιημένου ΤΠΔΥ.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 [ΦΕΚ 212 τ. Α΄], «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου [Ν.Π.Δ.Δ.] προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεις εργασιών».

4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ. 38 του Π.Δ. 715/1979 [ΦΕΚ 212 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ. 1 του αρ. 79 του Ν. 3996/2001 [ΦΕΚ 170 τ. Α΄].

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 [ΦΕΚ 19 τ. Α΄] «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου [ΦΕΚ 150/10-7-2007 τ. Α΄].

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών».

8. Την υπ' αριθμ. 35130/739/9-8-10 [τ. ΄Β αρ. φύλλου 1291/11-8-10] Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για αύξηση και ορισμό σε ΕΥΡΩ του χρηματικού ποσού του άρθ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Β1/7/26585/5172/9-11-11 εγκύκλιο της ΓΓΚΑ σύμφωνα με την οποία οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να αναθέτουν τα έργα και τις εργασίες σε εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων οι οποίες περιλαμβάνονται σε πίνακα επιλογής, ο οποίος καταρτίζεται με ευθύνη της ΑΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.

10. Την υπ' αριθμ. 13/02-04-2014 απόφαση του ΔΣ του ΤΠΔΥ με την οποία αποφάσισε την διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των ακινήτων.

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του άρθρου 49, Ν. 3863/2010, που είναι εγγεγραμμένες και έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών [Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.] και έχουν λάβει πιστοποίηση: για την κατηγορία Γ εκτίμηση ακινήτου και την κατηγορία Δ περί της διαμεσολάβησης για μίσθωση ακινήτων, να υποβάλλουν ενσφράγιστες προσφορές για το έργο της εκμίσθωσης των κάτωθι ακινήτων του ΤΠΔΥ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Α

Τ.Μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σταδίου αρ.41 Αθήνα

Υπόγειο

Ισόγειο

Α΄ όροφος

Β΄ όροφος

Γ΄ όροφος

Δ΄ όροφος

Ε΄ όροφος

Πατάρι

 

 

Επιφάνεια

ορόφων

7453,12

ΚΕΝΟ

Το μίσθιο διαθέτει 6 ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες

ΑΚΙΝΗΤΟ Β

Βουλής αρ.20 Αθήνα

Υπόγειο

Ισόγειο

Ημιόροφος

Α΄ όροφος

Β΄ όροφος

Γ΄ όροφος

Δ΄ όροφος

 

 

 

Επιφάνεια

ορόφων

3385,00

ΚΕΝΟ

Το μίσθιο διαθέτει 3 ανελκυστήρες

ΑΚΙΝΗΤΟ Γ

Πλ. Λουδοβίκου αρ.4 Πειραιάς

Ημιόροφος γραφείο 1

Ημιόροφος γραφείο 2

Α΄ όροφος

Β΄ όροφος

Γ΄ όροφος

Δ΄ όροφος

Ε΄ όροφος

 

 

12,90

15,60

134,10

134,10

134,10

134,10

134,10

 

ΚΕΝΟ

ΑΚΙΝΗΤΟ Δ

Σοφοκλέους αρ.4 Αθήνα

Ζ΄ όροφος

 

 

433,93

ΚΕΝΟ

ΑΚΙΝΗΤΟ Ε

Σταδίου αρ.31 Αθήνα

Υπόγειο

Ισόγειο

Πατάρι

 

 

330

328

160

ΚΕΝΟ

Κατάστημα

Συνολική

Επιφάνεια

818,00τ.μ.

 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Μέχρι του ποσού των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων συνολικά δια το Υπο-έργο α και το Υπο-έργο β.

Υπο-έργο α: Εκτίμηση της αντικειμενικής, εμπορικής και μισθωτικής αξίας των άνω ακινήτων όπως είναι σήμερα και παράδοση στο Ταμείο σχετικής έκθεσης.

Προϋπολογισμός: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Υπο-έργο β: Διερεύνηση ενδιαφέροντος για εκμίσθωση των άνω ακινήτων, είτε ως σύνολο, είτε κατ' ορόφους, είτε σε συνδυασμό κτιρίων ή κτιρίων και ορόφων, όπως είναι σήμερα. Εξεύρεση μισθωτού και υποστήριξη του Ταμείου κατά την διαδικασία διαγωνισμού μέχρι ολοκλήρωσής του.

Προϋπολογισμός:

α. Δια την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπογραφή συμβάσεως μισθώσεως δια το κτίριο Α υπο-έργο β 10.000,00€

β. Δια την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπογραφή συμβάσεως μισθώσεως δια το κτίριο Β υπο-έργο β 5.000,00€

γ. Δια την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπογραφή συμβάσεως μισθώσεως δια το κτίριο Γ υπο-έργο β (1.000,00€ δια έκαστον όροφο και 500,00€ δια έκαστον ημιόροφον), σύνολο 6.000,00€ για το το κτίριο Γ υπο-έργο β.

δ. Δια την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπογραφή συμβάσεως μισθώσεως δια τα κτίριο Δ΄ υπο-έργο β 1.000,00€

ε. Δια την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπογραφή συμβάσεως μισθώσεως δια το κτίριο Ε΄ υπο-έργο β (κατάστημα) 5.000,00€

Ο ΦΠΑ και οι επιπλέον κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται στα άνω ποσά.

2. Επισημαίνεται ότι δια την πληρωμή του υπο-έργου α απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκμίσθωση ενός τουλάχιστον από τα κτίρια Α έως Ε η ορόφου κτιρίου.

Στην περίπτωση εκμισθώσεως των άνω ακινήτων η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει στο Δ.Σ. του Ταμείου κατάλογο με τις προσφορές τις οποίες έλαβε και οι οποίες θα αξιολογηθούν εν συνεχεία από αυτό.

Εφ' όσον προκύψει περίπτωση ενδιαφερόμενος μισθωτής να επιθυμεί την ταυτόχρονη μίσθωση δύο ακινήτων εκ των ανωτέρω, τούτο θα αξιολογηθεί από το Δ.Σ.

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η συνολική χαμηλότερη τιμή προσφοράς και δια τα δύο υποέργα από τον ίδιο ανάδοχο. Χωρισμός των υποέργων δεν είναι επιτρεπτός και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από το ΔΣ του Ταμείου, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το ΔΣ του Ταμείου δύναται να αποφασίσει την κατακύρωση ή τη ματαίωση και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ118/2007,  ή την επανάληψη αυτού, με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ότι είναι ασύμφορο για το ΤΠΔΥ, χωρίς καμιά αξίωση ή απαίτηση των ενδιαφερομένων συμμετεχόντων, πλειοδότη ή οποιοδήποτε τρίτου.

 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραμμένα στον Πίνακα Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και έχουν λάβει πιστοποίηση για την κατηγορία Γ περί εκτίμησης ακινήτου και την κατηγορία Δ περί της μεσολάβησης.

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Εκτίμηση της αντικειμενικής, εμπορικής και μισθωτικής αξίας των άνω ακινήτων όπως είναι σήμερα.

2. Διερεύνηση ενδιαφέροντος για εκμίσθωση των άνω ακινήτων είτε ως σύνολο είτε κατ' ορόφους, όπως είναι σήμερα. Εξεύρεση μισθωτού και υποστήριξη του Ταμείου κατά την διαδικασία διαγωνισμού μέχρι ολοκλήρωσής του, όπως αναλυτικώς εκτίθενται παρακάτω.

3. Η σύνταξη των τευχών της διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των ακινήτων.

4. Η επιμέλεια της διενέργειας του διαγωνισμού, με την παρουσία του κατά την διάρκεια του ή τυχόν επαναλήψεων αυτού, που θα συνεπικουρεί την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, του ως άνω διαγωνισμού, ως σύμβουλος παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις, τόσο κατά την διάρκεια διενέργειας όσο και κατά τις συνεδριάσεις έως και την σύνταξη του πρακτικού της επιτροπής.

5. Η σύνταξη του σχεδίου σύμβασης μισθώσεως με τον μισθωτή που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία.

6. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, για κάθε ακίνητο ή όροφο ακινήτου.

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται:

 • Για το υπο-έργο α] το χρονικό διάστημα των δέκα [10] εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 • Για το υπο-έργο β] το χρονικό διάστημα των τριάντα [30] εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 • Στους ανωτέρω χρόνους δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος ανταπόκρισης του Τ.Π.Δ.Υ. στις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εκάστου υποέργου και ο χρόνος που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση άλλων απαιτούμενων υποέργων.
 • Οι ανωτέρω χρόνοι δύνανται να διπλασιαστούν ή παραταθούν δι΄ ίσο χρονικό διάστημα κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και αποφάσεως του ΔΣ του Ταμείου.

 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007:

1] Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 21599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης.

ΙΙ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

 • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας
 • δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι [κύριας και επικουρικής ασφάλισης] ως προς τις υποχρεώσεις τους
 • είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
 • αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, εφόσον αυτά ζητηθούν εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης.

2] Νομικά δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης με τυχόν τροποποιήσεις/λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα [ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες καθώς και ο/η νόμιμος εκπρόσωπος].

3] Βεβαίωση, σε ισχύ, εγγραφής στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Τ.Π.Δ.Υ. την 25 Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00 π.μ.
 • Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη με αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
 • Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.   Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

γ.   Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε.   Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο).

 • Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα φέρει τις πιο πάνω ενδείξεις.
 • Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
 • Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο σφραγισμένο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 • Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 • Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στη προσφορά διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σε αυτή υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού.
 • Στην προσφορά, απαραίτητα, να αναγράφεται ότι αυτός που προσφέρει, έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν όροι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης να αναφέρονται ρητά στην προσφορά του, προκειμένου να αξιολογηθούν.
 • Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
 • Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
 • Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ΠΔ118/2007 άρθρο 14).

Οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα καλύπτει πλήρως την αμοιβή του προσφέροντος και τις κάθε είδους αμοιβές, δαπάνες, επιβαρύνσεις, δικαιώματα, τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων με τα οποία βαρύνεται, για κάθε μία περίπτωση [α΄β΄] χωριστά.

Στις οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υπάρχει χωριστή κοστολόγηση του αντίστοιχου υποέργου και χωριστά για κάθε κτίριο.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των ενενήντα [90] ημερών.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του Τ.Π.Δ.Υ. την 25 Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00-14:00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., που βρίσκονται επί της οδού Σταδίου 31 - Αθήνα.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η συνολική προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και για τα δύο υπο - έργα μαζί.

Η παρουσία των συμμετεχόντων κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών την ίδια ημέρα και υποχρεούται, όπως εντός πέντε [5] ημερών, από την αποσφράγιση και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών να καταθέσει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Π.Δ.Υ., ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ.

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν επιτρέπεται η ένσταση που υποβάλλεται εγγράφως.

 • Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Κατά της νόμιμης διενέργειας του διαγωνισμού, που αφορά την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό, η την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Στην 1η περίπτωση, η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, μετατίθεται η ημερομηνία του διαγωνισμού.

Στη 2η περίπτωση, η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωση συλλογικό όργανο, το οποίο αποφασίζει τελικά.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δε γίνονται δεκτές.

 • Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχωρήσεως των σχετικών αποφάσεων στο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη Διοίκηση του Φορέα οργάνου.
 • Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του διαγωνισμού, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης στο διαδίκτυο. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Δικαίωμα ένστασης κατά της κατακυρωτικής απόφασης έχουν οι νομίμως μετέχοντες στον διαγωνισμό.

Για να είναι παραδεκτή η άσκηση οιασδήποτε ένστασης ενώπιον του αρμοδίου οργάνου απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου καταθέσεως υπέρ του Δημοσίου ύψους 1.000,00€ (παρ. 6 άρθρο 15 Π.Δ. 118/2007).

 

Το Δ.Σ. του ΤΠΔΥ ορίζεται αρμόδιο και αποφαίνεται τελικά κατά των ενστάσεων.

 

10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα υπογραφεί το αργότερο σε πέντε [5] ημέρες από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 της παρούσας ΠΕΕ.

 

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς όρους του άρθρου 1 της παρούσης ΠΕΕ, αναφέρουμε τα κάτωθι:

Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει σε Ευρώ, εντός του χρονικού διαστήματος του ενός μηνός από την ολοκλήρωση και παράδοση εκάστου υποέργου, δηλαδή δια την πληρωμή του υπο-έργου α απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκμίσθωση ενός τουλάχιστον από τα κτίρια Α έως Ε η ορόφου κτιρίου και μετά ταύτα με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης δι΄ έκαστον των υπολοίπων ακίνητων του υπό - έργου β.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού γίνουν αποδεκτά από το Δ.Σ. του Ταμείου μας, η συνολική αμοιβή εκάστου αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων ποσών και των νομίμων κρατήσεων, θα ανέλθει στο ποσό που θα αναφέρονται στην κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ.

Για την πληρωμή του αναδόχου της κάθε περίπτωσης, θα προσκομίζεται τιμολόγιο, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος της κάθε περίπτωσης, θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007.

Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί μέσω του αναδόχου της κάθε περίπτωσης στον όργανο που την εξέδωσε, μετά τη λήξη της σύμβασης, εφόσον έχουν τηρηθεί άπαντες οι όροι της υπογραφείσης συμβάσεως αλλιώς θα καταπίπτει υπέρ του Ταμείου.

 

13. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

i. Όλες οι ενέργειες των αναδόχων θα τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ. καθώς και οι σχετικές δαπάνες που θα προκύψουν από αυτές.

ii. Το Τ.Π.Δ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του, να αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση του υποέργου α] και αφού λάβει υπόψη του τις αντίστοιχες συμβουλευτικές μελέτες, εάν θα προχωρήσει ή όχι, στα υπόλοιπα υποέργα.

iii. Οι εργασίες για το υπο-έργο β θα διενεργηθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 3863/10. Απαραίτητη προϋπόθεση η οποία ορίζεται και θα περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι για μίσθωση των άνω ακινήτων θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ταμείου και οι οποίες θα ανοιχθούν παρουσία πενταμελούς επιτροπής του Ταμείου και θα γνωστοποιηθούν στο ΔΣ μαζί με την έκθεση της παρ. 2 εδαφ. β άρθρο 1.

iv. Επίσης ορίζεται ότι η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού, το ελάχιστο περιεχόμενο προβολής διαφημίσεως καθώς και οι όροι της μισθώσεως των ανωτέρω ακινήτων θα υποβληθούν εγγράφως από τον ανάδοχο στο ΔΣ του Ταμείου εντός της προθεσμίας αποπερατώσεως του υπο - έργου α, το οποίο ΔΣ διατηρεί απόλυτο δικαίωμα εγκρίσεως, τροποποιήσεως, αλλαγής και προσθέσεως όρων επί των άνω εργασιών.

v. Οι Ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία με δική τους ευθύνη και κίνδυνο και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμα, πέραν όσων καθορίζονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής και στην Σύμβαση.

vi. Η συμμετοχή του Ενδιαφερόμενου στην Διαγωνιστική Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει διαβάσει και κατανοήσει την Πρόσκληση Συμμετοχής και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν.

 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι διατάξεις του άρθρου 49 ν. 3863/2010, του ν. 2286/1995, του Π.Δ. 118/2007, η Απόφ. Υπ. Οικονομικών 35130/739/09-08-2010, το Π.Δ. 60/2007.

 

15. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο: www.tpdy.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα διαβιβασθεί Ηλεκτρονικά, στην ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και σε όλες τις πιστοποιημένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον πίνακα επιλογής της.