Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθημερινό καθαρισμό των χώρων του ΤΠΔΥ

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το έργο «Καθημερινός καθαρισμός των χώρων του ΤΠΔΥ.», για ένα έτος, προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118(ΦΕΚ-150/Α/10-07-2007).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου 31, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.