Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

Περιγραφή: ../../../Τα%20έγγραφά%20μου/thireos.gif Αθήνα 20/05/2014

Αρ. πρωτ. 28561/2276

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σταδίου 31, 105 59 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. Καλπινέλλη

Τηλέφωνο : 210-3270513, 507

FAX : 210-3270512

Email : ekalpinelli@tpdy.gr

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

 

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 18η/15-05-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.Υ.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων, που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΡΧΕΣ, των περιοχών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, την 04/06/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.30΄ π.μ. σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις να προσέλθουν στον 6ο όροφο, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.), στην οδό Σταδίου, αρ. 31 στην Αθήνα, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές, για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ., που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ, (γεννηθέντα από 1/1/2000 - 31/12/2008) σε κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2014, με σκοπό να συμβληθεί με αυτούς, κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους αυτοί οφείλουν να δηλώσουν απαραίτητα στις προσφορές που θα υποβάλλουν, ότι έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως, ανεπιφύλακτα και αναντίρρητα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτών και του Ταμείου.

 

Α . ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που ασκούν και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με την Αριθ. Φ.200/Δ2β/οικ. 6249 του Υπουργού Υγείας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 12/24-2-1987, περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως αδείας ίδρυσης και αδείας λειτουργίας παιδικής εξοχής (ΦΕΚ Β/94/87) και την Αρ.οικ.1277/8/16-3-89 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περί κωδικοποίησης και συμπλήρωσης των προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης αδείας ίδρυσης και αδείας λειτουργίας εξοχών (ΦΕΚ Β/199/89), καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι πιο πάνω ενδιαφερόμενοι, υποχρεούνται να προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών έτους 2014 του Ταμείου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, για την υποβολή των προσφορών τους.

Επίσης, οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας, ταχυδρομικώς, θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται στον 7ο όροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.Δ.Υ., επί της οδού Σταδίου 31, στην Αθήνα και θα πρωτοκολλούνται. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, μέχρι την 9.00΄ π.μ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, για τους κατασκηνωτάρχες των περιοχών Αττικής, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου.

 

Όλες οι προσφορές θα φέρουν τα εξής στοιχεία :

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Διεύθυνση: Σταδίου αρ. 31

Τ.Κ. 10559 - Αθήνα

Υπόψη: Της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών

για την επιλογή Ιδιωτικών Κατασκηνώσεων

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, την ημέρα που ορίστηκε και ώρα 9.30΄ π.μ., δημόσια και στην συνέχεια, θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα το οποίο υπόκειται οπωσδήποτε, στην έγκριση του Δ.Σ. του Ταμείου, που διατηρεί το δικαίωμα της τελικής επικυρώσεως αυτού. Το Ταμείο επίσης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει περισσότερους προσφέροντες του ενός, ακόμα και στην ίδια περιοχή, εφόσον κρίνει αιτιολογημένα, ότι αυτό είναι σκόπιμο και επιβάλλεται από το συμφέρον του.

 

 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα αφορούν κατασκηνωτικές περιόδους έως και είκοσι δύο (22) ημερών και θα αναφέρουν τον μέγιστο αριθμό παιδιών, που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε ενδιαφερόμενος, ανά κατασκηνωτική περίοδο, ως ελάχιστο όριο φιλοξενίας ορίζεται ο αριθμός πέντε (5) κατασκηνωτών ανά κατασκηνωτική περίοδο κάθε κατασκήνωσης.

Οι προσφορές θα αναγράφουν ολογράφως και αριθμητικώς τιμή σε ΕΥΡΩ ανά παιδί για χρονικό διάστημα των ημερών για κάθε κατασκηνωτική περίοδο. Το κόστος, όπως διαμορφώνεται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας και δεν θα αυξομειώνεται για οποιοδήποτε αιτία ούτε στην περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών.

Ανώτατη τιμή για τροφεία, διαμονή και έξοδα στην κατασκήνωση, για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, ορίζεται το ποσό που θα καθορισθεί από την οικεία ΚΥΑ έτους 2014, των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προσφερόμενη τιμή, μπορεί να διαφοροποιείται στις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, χωρίς όμως να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που θα καθορισθεί.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΔΑ: ΒΙΦ54691ΨΕ-Γ68).

Κατά τον υπολογισμό των ημερών φιλοξενίας παιδιών των υπαλλήλων του Ταμείου μας, θα υπολογίζονται οι πραγματικές ημέρες παραμονής (διανυκτερεύσεις), εκτός και αν ορισθεί διαφορετικά με Υπουργική Απόφαση .

Η προσφορά με ποινή, να μην γίνει αυτή αποδεκτή, υποβάλλεται συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένη, με ένα αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Επιτροπής του Ταμείου, προς την οποία απευθύνεται αυτή.

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα κατασκηνωτάρχη.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα είναι μέσα στον κυρίως φάκελο.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικό έντυπο, νομότυπα υπογεγραμμένο, στο οποίο να αναφέρονται πληροφορίες για το είδος των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό της κατασκήνωσης, το ημερήσιο πλήρες πρόγραμμα διαβίωσης των κατασκηνωτών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι ώρες ψυχαγωγίας αυτών, το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο των κατασκηνωτών κατά ημέρα, είδος και ποσότητα, που αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί ο κατασκηνωτάρχης και το οποίο πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, καθώς επίσης και όλες τις εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες, που παρέχονται στους φιλοξενούμενους κατασκηνωτές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΡΧΕΣ,  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

 

α) Να υπάρχει παρουσία στην κατασκήνωση Παιδιάτρου και Νοσοκόμου επί

Εικοσιτετραώρου βάσεως.

β) Να υπάρχει ηλεκτρική γεννήτρια.

γ) Να υπάρχει πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.

δ) Κατά την διάρκεια και των τριών κατασκηνωτικών περιόδων να έχουν εκπονηθεί και να υλοποιηθούν προγράμματα εκδηλώσεων των κατασκηνωτών, όπως π.χ. προγράμματα αθλοπαιδιών, θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π. τα οποία απαραίτητα πρέπει να μνημονεύονται αναλυτικά με σαφήνεια και πληρότητα στις προσφορές που θα κατατεθούν.

ε) Ο Κατασκηνωτάρχης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους κατασκηνωτές, πέντε (5) τουλάχιστον γεύματα ημερησίως, δηλαδή πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο.

στ) Η μετάβαση των κατασκηνωτών από και προς την κατασκήνωση κατά την έναρξη και λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου θα πραγματοποιείται με ευθύνη των γονέων- κηδεμόνων των κατασκηνωτών και θα βαρύνει τους ίδιους.

 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών :

α) Την άδεια ίδρυσης της κατασκήνωσης της οικείας Νομαρχίας και από τις άδειες λειτουργίας της κατασκήνωσης, του αρμόδιου Περιφερειάρχη του έτους 2013 και του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που η τελευταία δεν έχει ακόμα εκδοθεί, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα της κατασκήνωσης, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της Αριθ. οικ. 1277/8/16-3-89 Απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β/199/89).

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται:

1. Τους όρους της διακήρυξης και

2. το ημερήσιο τροφείο που θα καθορισθεί από την ΚΥΑ για το τρέχον έτος 2014.

 

Επιπλέον απαιτούνται :

1) Για τα φυσικά πρόσωπα

α) Έλληνες πολίτες

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, εκδόσεως τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων κατασκηνωτάρχης δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας, ότι δεν διώκεται.

Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του προσφέροντος από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ούτε ότι τελεί σε διαδικασία κήρυξης των πιο πάνω.

Αποδεικτικό της αρμόδιας ΔΟΥ, περί φορολογικής ενημερότητας του, κατά την ημερομηνία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πιστοποιητικό ενημερότητάς του για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π.), κατά την ημερομηνία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών, πριν την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ταμείου.

 

β) Αλλοδαποί

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απ' όπου να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας απ' όπου να προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις α.2 και 3, καθώς και πιστοποιητικό περί εγγραφής του στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

 

2) Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

Όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου και επιπλέον αντίγραφο συστατικού εγγράφου αυτού κι αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ και το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως και καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο.

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αποδοχή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών των κατασκηνωταρχών, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να επιλέξουν κατασκήνωση. Με βάση την επιλογή των γονέων θα υπογράφονται οι ανάλογες συμβάσεις με τους κατασκηνωτάρχες.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

 

Κατά την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, ο επιλεγείς κατασκηνωτάρχης υποχρεούται να παραδώσει στο Ταμείο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της υπογραφείσης σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του συνολικού ύψους (συμβατικού) του συμφωνηθέντος ποσού. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που έχουν σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο κατασκηνωτάρχης που τελικά θα επιλεγεί υποχρεούται, όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη και με απόδειξη παραλαβή εκ μέρους του, της ανακοινώσεως του αποτελέσματος ή άλλης συστημένης επιστολής του ταχυδρομείου περί της επιλογής του, να προσέλθει στο Ταμείο, προσκομίζοντας τα αναγκαία για τη νομιμοποίησή του έγγραφα, καθώς επίσης και την πιο πάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συμβάσεως, για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Εάν αυτός δεν προσέλθει για την υπογραφή της συμβάσεως, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, καθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, έκπτωτος.

 

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας συμβάσεως, παρέχεται στο Τ.Π.Δ.Υ. να επιβάλλει μετά από αιτιολογημένη απόφασή του, για κάθε παράβαση πρόστιμο μέχρι 3.000,00 €, το οποίο θα εκπίπτει από το ποσό που δικαιούται να λαμβάνει ο φορέας υλοποίησης από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών.

Η πληρωμή θα γίνει στον Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, που θα κάνει την εξόφληση των τιμολογίων των κατασκηνώσεων, μετά από τον έλεγχό τους και η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται στο τέλος όλων των κατασκηνωτικών περιόδων, με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου, σε πίστωση του λογαριασμού που είναι στο όνομα της κατασκήνωσης. Η κατάθεση θα γίνεται σε λογαριασμό που τηρείται από την κατασκήνωση στη Εθνική Τράπεζα, και ελλείψει αυτού τα έξοδα μεταφοράς των χρημάτων σε διαφορετική Τράπεζα θα βαρύνουν την κατασκήνωση.

Η τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του αρμόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να θεωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δεν βαρύνει το Ταμείο.

Σε περίπτωση που ο κατασκηνωτής παραμείνει στην κατασκήνωση κάτω από δεκαπέντε (15) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις), το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει στον κατασκηνωτάρχη το πιο πάνω οριζόμενο ημερήσιο τροφείο, επί όσες μέρες παρέμεινε πράγματι, ο κατασκηνωτής στην κατασκήνωση. Από τη δέκατη πέμπτη (15) ημέρα και μετά, το Ταμείο θα καταβάλλει τη συνολική κατασκηνωτική δαπάνη για το σύνολο των ημερών της κατασκηνωτικής περιόδου (με μέγιστο όριο τις 22 ημέρες).

Με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων θα υπάρχουν και υπεύθυνες δηλώσεις:

α) κάθε γονέα για τις πραγματικές ημέρες παραμονής κάθε παιδιού στην κατασκήνωση και

β) κάθε κατασκηνωτάρχη για τον ακριβή αριθμό των ημερών φιλοξενίας των κατασκηνωτών, θεωρημένη από αστυνομικό Τμήμα.

Ρητώς αναφέρεται ότι:

Οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση ελέγχου από επιτροπές του Τ.Π.Δ.Υ. ή των αρμοδίων Υπουργείων ή από άλλων Δημόσιων αρμοδίων φορέων, εφόσον βρεθούν στον χώρο της κατασκήνωσης ληγμένα τρόφιμα ή φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την διαβίωση των κατασκηνωτών, τότε θα επέρχεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τελούν υπό την αίρεση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης του προϋπολογισθέντος ποσού, από το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Τ.Π.Δ.Υ. www.tpdy.gr, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων και Περίληψή της θα δημοσιευτεί στο «Διαύγεια», προκειμένου να συμμετάσχουμε και στην πρώτη κατασκηνωτική περίοδο.

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 20/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΠΔΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ