Ορθοδόξου και Εφημεριακού Κλήρου


Αρμοδιότητες | Ασφαλισμένοι | Τακτικές εισφορές | Εξαγορά προϋπηρεσίας | Δικαιούχοι αναγνώρισης | Υπολογισμός εξαγοράς | Αίτηση και δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας | Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος: | Αίτηση και δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος: | Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος: | Επιστροφή εισφορών | Αίτηση – δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων | Διοικητική – Δικαστική διαδικασία |

Αρμοδιότητες

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

β) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα.

γ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

δ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

ε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές

ζ) Η έκδοση αποφάσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

η) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.

θ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.

ι) Η επιμέλεια για την καταβολή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ασφαλισμένοι

Στον Τομέα αυτό ασφαλίζονται υποχρεωτικά :

Α)Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου από 1/2/2008 Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος,

Β)Οι εφεξής διοριζόμενοι με την ιδιότητα με την οποία θα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο καταργούμενο Ταμείο.

Τακτικές εισφορές

Η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του βασικού μισθού του ασφ/μένου. Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 η εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

 

Εξαγορά προϋπηρεσίας

α) Προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης κάθε προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο εφόσον η μισθοδοσία του υπαλλήλου βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική του ένταξη με την προυπόθεση ότι δεν είχε κράτηση σε άλλο φορέα πρόνοιας.

β) Δεν προσμετράται η στρατιωτική θητεία.

γ) Δεν προσμετράται χρόνος απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.

 

 

 

Δικαιούχοι αναγνώρισης

Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας με εξαγορά έχουν οι υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι του Ταμείου, το οποίο ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Τ.Π.Δ.Υ..

Υπολογισμός εξαγοράς

Η οφειλόμενη μηνιαία εισφορά για εξαγορά της προς αναγνώριση προϋπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των συνταξίμων αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης. Για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο υπολογίζονται 14 μήνες ασφάλισης. Το ποσό της οφειλής εξοφλείτε σε 12 άτοκες, ισόποσες, εξαμηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο, ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Αίτηση και δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας

1) Αίτηση

2) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών σας μεταβολών από το οποίο να προκύπτει αναλυτικά η προϋπηρεσία σας.

3) Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων του μήνα που θα υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης.

4) Βεβαίωση έναρξης τακτικής κράτησης υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

5) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν είχατε ασφαλισθείσε άλλο φορέα πρόνοιας για το χρόνο της προϋπηρεσίας σας.

 

 

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος:

Απονέμεται εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω:

α) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης : 50 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

β) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας: 100 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

γ) Κατάργησης θέσης ή λόγω ορίου ηλικίας : 120 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

δ) Λοιπές περιπτώσεις εξόδου : 150 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

ε) Στους δικαιούχους θανόντος ασφαλισμένου μας , εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύουν στο φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως , το εφάπαξ χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Επιπλέον είναι δυνατή η καταβολή του βοηθήματος σε κληρικούς οι οποίοι κατά το χρόνο άσκησης του λειτουργήματός τους έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι ασφαλισμένοι κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, λαμβάνουν εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης και δε δικαιούνται ετέρου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο παρά μόνο επιστροφή των εισφορών τους ατόκως για τον υπόλοιπο χρόνο άσκησης του λειτουργήματος και μέχρι τη συνταξιοδότησή τους (άρθρ. 22, ν. 3232/2004).

Αίτηση και δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος:

 

 

Για τους δικαιούμενους εφάπαξ, λόγω συνταξιοδότησης:

 1. Αίτηση (υποχρεωτική αναγραφή των εξής στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, Ταχ. Διεύθυνση, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).
 2. Δ.Α.Υ.Κ.
 3. Βεβαίωση αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας) που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
 4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 5. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ.
 6. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
 7. Βεβαίωση απόδοσης της έκτακτης εισφοράς 1% για το Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε, για το 2011 και εξής.

(συμπεριλαμβανομένων και των τρίμηνων αποδοχών), να αναφέρεται και ο τρόπος απόδοσης: μέσω Εθνικής Τράπεζας στο λογ/σμό...ή μέσω Δ.Ο.Υ. ή ΔΙΑΣ στο ΚΑΕ...).

 1. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η μισθολογική κατηγορία του ασφαλισμένου καθώς και η ακριβής ημερομηνία που του χορηγήθηκαν μισθολογικά κλιμάκια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5) έτη της υπηρεσίας του.
 2. Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας
 3. Βεβαίωση απόδοσης κρατήσεων υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (από...έως...). Να αναφέρεται και ο τρόπος απόδοσης:Μέσω Εθνικής Τράπεζας στον λογ/σμό...ή μέσω Δ.Ο.Υ. ή ΔΙΑΣ στο ΚΑΕ...

 

Για τους δικαιούμενους εφάπαξ, βάσει του Ν.3232/2004

 1. Αίτηση (υποχρεωτική αναγραφή των εξής στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, Ταχ. Διεύθυνση, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).
 2. Πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
 3. Βεβαίωση αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας) που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, από την αίτηση για εφάπαξ, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
 4. Βεβαίωση αποδοχών-κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας
 5. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η μισθολογική κατηγορία του ασφαλισμένου καθώς και η ακριβής ημερομηνία που του χορηγήθηκαν μισθολογικά κλιμάκια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη της υπηρεσίας του.
 6. Βεβαίωση απόδοσης κρατήσεων υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (από...έως...)
 7. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 8. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ.
 9. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

 

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος:

Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Τ.Π.Δ.Υ. καθορίζεται από τα χρόνια ασφάλισης και το μισθό ασφάλισης (Π.Δ.243/1984,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 το Ν.2512/1997,ΦΕΚ 138Α/27-6-1997, το άρθρο 21 του Ν.3232/2004 , ΦΕΚ 48Α/12-2-2004 και το άρθρο 5 του Ν.3513/2006 ΦΕΚ 265Α/5-12-2006.)

Κατ' εξαίρεση το βοήθημα δύναται να υπολογισθεί με το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας διετίας ( στις αποδοχές αυτές περιλαμβάνονται εκτός από το βασικό μισθό και όσα επιδόματα υπόκεινται σε κράτηση μέχρι την 31/1/2008), εφόσον ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα προς απονομή εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την 31/1/2008 και εφόσον προκύπτει συμφερότερο ποσό. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται στα 35 έτη και το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος υπολογίζεται ως εξής:

 

 1. Από το μισθό (....€.)στα πρώτα 152,60€ αντιστοιχεί εφάπαξ βοήθημα : 5781,36€

 2. Τα υπόλοιπα (......-152,60)πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 20 (......*20):...... ΣΥΝΟΛΟ:........

 3. Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται με συντελεστή 172,236%, οπότε προκύπτει ποσό:........

 4. Το ανωτέρω ποσό διαιρείται δια 12600 και πολλαπλασιάζεται με το χρόνο ασφάλισης σε ημέρες (.......), οπότε προκύπτει δικαιούμενο ποσό:.......

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 

Μισθός ασφάλισης : 1000€

Χρόνος ασφάλισης : 34 έτη (12240 μέρες)

Στα πρώτα 152,60€ εφάπαξ 5781,36€

Για τα 847,40*20 = 16948,00€

Άθροισμα: 22729,36€

22729,36*172,236% = 39148,14€

39148,14:12600 = 3,11€

3,11* 12240 = 38066,40€

 

Επιστροφή εισφορών

Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Υπουργό .

Αίτηση – δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων

1) Αίτηση.

2) Πλήρης Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

3) Βεβαίωση κατ' έτος Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

Διοικητική – Δικαστική διαδικασία

Για τη διοικητική και ενδικοφανή διαδικασία απονομής παροχών και αναγνώρισης προϋπηρεσίας εφαρμόζεται το άρθρο 1 Ν. 861/1979.

Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις του Ταμείου προσβάλλονται περαιτέρω ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας