ΠΕΒΕΒΕΚ


Αρμοδιότητες | Ασφαλισμένοι | Τακτικές εισφορές | Εξαγορά προϋπηρεσίας | Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος | Δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος | Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ παροχών | Επιστροφή εισφορών | Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών | Διοικητική – Δικαστική διαδικασία |

Αρμοδιότητες

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

β) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα.

γ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

δ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

ε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές

ζ) Η έκδοση αποφάσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

η) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.

θ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.

ι) Η επιμέλεια για την καταβολή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ασφαλισμένοι

Στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλοι οι υπάλληλοι των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κι αν υπηρετούν.

Τακτικές εισφορές

Η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων είναι ίση με ποσοστό 5% και η αντίστοιχη εισφορά των Επιμελητηρίων ανέρχεται σε 3,5% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2300€.

Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, η συνολική εισφορά ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 4% στο σύνολο των τακτικών αποδοχών, και βαρύνει αποκλειστικά τους ασφαλισμένους.

Εξαγορά προϋπηρεσίας

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα που, ενώ διατηρούν τη σχέση εργασίας τους με το Επιμελητήριο, δε λαμβάνουν καθόλου αποδοχές, μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό σα χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο, όπως προβλέπεται από την Υ.Α. 103 12/Ε.275/53, ΦΕΚ. 68 τ.β΄/14-3-53, όπως ισχύει σήμερα.

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος

Εφάπαξ βοήθημα απονέμεται στον ασφαλισμένο, εφόσον έτυχε κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από οποιονδήποτε Φορέα και έχει συμπληρώσει 10 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

Επίσης εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους δικαιούχους θανόντος ασφαλισμένου, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω θανάτου που ισχύουν στο Φορέα Κύριας Ασφάλισης.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Απόφαση συνταξιοδότησης του Φορέα Κύριας Ασφ/σης.

  2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

  3. Βεβαίωση αποδοχών του τελευταίου πριν την αποχώρηση μήνα.

  4. Βεβαίωση αναδρομικής παρακράτησης ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ από 1-1-2011 και κωδικός απόδοσης.

  5. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ.

  6. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή.

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ παροχών

Ακέραιο το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος ισούται με το γινόμενο του αριθμού των 20 ετών ασφάλισης στο Ταμείο, επί το ποσό των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (που υπόκεινται σε κράτηση) του τελευταίου μήνα πριν την έξοδό του από την υπηρεσία.

 

Ακέραιο το ποσό δικαιούνται:

 

Α) Οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως και έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης 20 ετών στο Ταμείο.

 

Β) Τα μέλη της οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης και μέχρι 20 ετών στο Ταμείο αυτό, δικαιούνται ακέραιο ποσό του βοηθήματος το οποίο ισούται με το γινόμενο των ετών ασφάλισης επί το ποσό των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του θανόντος ασφ/σμένου.

 

Ασφαλισμένοι που έχουν στο Ταμείο χρόνο ασφ/σης λιγότερο των 20 ετών, δικαιούνται μειωμένου ποσού εφάπαξ, αφαιρουμένων των αποδοχών ενός και μισού μήνα, για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 20 ετών.

 

Ασφαλισμένοι ή τα μέλη οικογενείας θανόντος ασφαλισμένου, που έχουν χρόνο ασφ/σης άνω των 20 ετών, λαμβάνουν προσαύξηση, πέραν του προβλεπομένου ποσού, σε ποσοστό 40% για το έτος 2004, 50% για το 2005 και 70% από το έτος 2006 επί των αποδοχών τους, για κάθε έτος ασφ/σης πέραν των 20 ετών.

 

Κάθε επίδομα που προστίθεται στις αποδοχές, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των εφεξής εξερχόμενων της υπηρεσίας κατά το ¼ για κάθε έτος που έχουν καταβληθεί εισφορές.

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΙ
10 5,00
11 6,50

12

8,00
13 9,50
14 11,00
15 12,50
16 14,00
17 15,50
18 17,00
19 18,50
20 20,00
21 20,70
22 21,40
23 22,10
24 22,80
25 23,50
26 24,20
27 24,90
28 25,60
29 26,30
30 27,00
31 27,70
32 28,40
33 29,10
34 29,80
35 30,50
36 31,20
37 31,90
38 32,60

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 

Μισθός ασφάλισης: 1339,25€

 

Χρόνος ασφάλισης: 31 έτη 1 μήνας και 1 ημέρα

 

Μισθοί: 27,70

 

Σύνολο αποδοχών: 1339,25 * 27,70 = 37097,23€

 

Πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προσαύξησης : 121,98%

 

Οπότε προκύπτει ποσό : 45251,20€

 

Επιστροφή εισφορών

Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Υπουργό .

Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών

1) Αίτηση

2) Πλήρης Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

3) Βεβαίωση κατ' έτος Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 

Διοικητική – Δικαστική διαδικασία

Για τη διοικητική και ενδικοφανή διαδικασία απονομής παροχών και αναγνώρισης προϋπηρεσίας εφαρμόζεται το άρθρο 1 Ν. 861/1979.

Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις του Ταμείου προσβάλλονται περαιτέρω ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.