Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ


Αρμοδιότητες | Ασφαλισμένοι | Τακτικές εισφορές | Εξαγορά προϋπηρεσίας | Δικαιούχοι αναγνώρισης | Υπολογισμός εξαγοράς | Αίτηση και δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας | Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος | Αίτηση και δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος | Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος | Επιστροφή εισφορών | Αίτηση – δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων | Διοικητική – Δικαστική διαδικασία |

Αρμοδιότητες

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

β) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα.

γ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

δ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

ε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές

ζ) Η έκδοση αποφάσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

η) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.

θ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.

ι) Η επιμέλεια για την καταβολή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ασφαλισμένοι

Σύμφωνα με το αρθρ. 21 του ν. 3232/2004, στον Τομέα ασφαλίζεται υποχρεωτικά το μόνιμο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., που δεν υπάγεται σε άλλο Φορέα Πρόνοιας ούτε στο Α.Ν. 513/1968 για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος. Ειδικότερα υπάγονται υποχρεωτικά και όσοι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι στο καθεστώς του ν. 103/75 μέχρι την 31/12/2005. Τέλος ασφαλίζεται υποχρεωτικά και το τακτικό προσωπικό του Ο.Γ.Α.

Τακτικές εισφορές

Η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του βασικού μισθού του ασφ/μένου. Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 η εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

 

Εξαγορά προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με το αρθρ. 21 του ν. 3232/2004, ασφαλισμένοι του Τομέα μπορούν μετά από αίτησή τους να αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο νομικό πρόσωπο που υπηρετούν ή στο Δημόσιο ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον δε συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα Πρόνοιας και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε μετά την 1/1/2006. Η αναγνώριση του χρόνου γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Π.Δ.Υ.

Δικαιούχοι αναγνώρισης

Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας με εξαγορά έχουν οι υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι του Ταμείου, το οποίο ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Τ.Π.Δ.Υ..

Υπολογισμός εξαγοράς

Η οφειλόμενη μηνιαία εισφορά για εξαγορά της προς αναγνώριση προϋπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των συνταξίμων αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης. Για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο υπολογίζονται 14 μήνες ασφάλισης. Το ποσό της οφειλής εξοφλείτε σε 12 άτοκες, ισόποσες, εξαμηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο, ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Αίτηση και δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας

1) Αίτηση

2) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών σας μεταβολών από το οποίο να προκύπτει αναλυτικά η προϋπηρεσία σας.

3) Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων του μήνα που θα υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης.

4) Βεβαίωση έναρξης τακτικής κράτησης υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

5) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν είχατε ασφαλισθείσε άλλο φορέα πρόνοιας για το χρόνο της προϋπηρεσίας σας.

 

 

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος

Απονέμεται εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω:

α) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης : 50 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

β) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας: 100 μήνες αφάλισης στο Ταμείο

γ) Κατάργησης θέσης ή λόγω ορίου ηλικίας : 120 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

δ) Λοιπές περιπτώσεις εξόδου : 150 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

ε) Στους δικαιούχους θανόντος ασφαλισμένου μας , εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύουν στο φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως , το εφάπαξ χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Αίτηση και δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος

 

 

Για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Απόφαση συνταξιοδότησης από οποιοδήποτε φορέα.

3) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

4) Βεβαίωση αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας) που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία, από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του, έτη επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ν.103/75 και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

5) Βεβαίωση αποδοχών – κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας.

6) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η μισθολογική κατηγορία του υπαλλήλου καθώς και η ακριβής ημερομηνία που του χορηγήθηκαν μισθολογικά κλιμάκια κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη της υπηρεσίας του.

7) Βεβαίωση έναρξης κρατήσεων υπέρ του Ν. 103/75.

8) Βεβαίωση ότι έχουν παρακρατηθεί και αποδοθεί οι εισφορές υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. από 1/1/2006 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης (να αναφέρεται και ο τρόπος απόδοσης: μέσω Εμπορικής Τράπεζας στο λογ/ο…. ή μέσω ΔΟΥ ή ΔΙΑΣ στο ΚΑΕ…)

9) Για τους δικαιούμενους ασφαλιστικής παροχής λόγω θανάτου του ασφαλισμένου και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

10) Βεβαίωση αναδρομικής παρακράτησης ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ από 1-1-2011 και κωδικός απόδοσης

11) Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ.

12) Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή.

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος

Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Τ.Π.Δ.Υ. καθορίζεται από τα χρόνια ασφάλισης και το μισθό ασφάλισης (Π.Δ.243/1984,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 το Ν.2512/1997,ΦΕΚ 138Α/27-6-1997, το άρθρο 21 του Ν.3232/2004 , ΦΕΚ 48Α/12-2-2004 και το άρθρο 5 του Ν.3513/2006 ΦΕΚ 265Α/5-12-2006.) κατεβάστε το έντυπο εδώ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1/10/1975 κ.ε. και καταβάλλεται κατ' αναλογία από το Τ.Π.Δ.Υ. για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό πρόσωπο στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/75 και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι 31/12/2005 (αρθρ. 21 ν. 3232/2004).

 

Επιστροφή εισφορών

Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Υπουργό .

Αίτηση – δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων

1) Αίτηση.

2) Πλήρης Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

3) Βεβαίωση κατ' έτος Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

4)Για όσους έχουν οφειλή από στεγαστικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , να φέρνουν βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα ταμεία.

5)Για όσους δεν οφείλουν δάνειο των περιπτώσεων 8 & 9 να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (έντυπη δήλωση ) στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει οφειλή στα πιο πάνω ταμεία.

 

Διοικητική – Δικαστική διαδικασία

Για τη διοικητική και ενδικοφανή διαδικασία απονομής παροχών και αναγνώρισης προϋπηρεσίας εφαρμόζεται το άρθρο 1 Ν. 861/1979.

Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις του Ταμείου προσβάλλονται περαιτέρω ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας