Τμήμα Παροχών Τομέα Δημοτικκών και Κοινοτικών Υπαλλήλων


Αρμοδιότητες | Τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ βοηθήματος | Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ | Δικαιούχα πρόσωπα | Επιστροφή εισφορών | Απαιτούμενα δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεώστητα καταβληθεισών εισφορών |

Αρμοδιότητες

 • Η έκδοση αποφάσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

 • Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.

 • Η επιμέλεια για την καταβολή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ βοηθήματος

Όπως προαναφέρθηκε, το εφάπαξ βοήθημα για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους μας, είναι πολλαπλάσιο του μηνιαίου βοηθήματος και σήμερα ισούται με 110 μηνιαία βοηθήματα (το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δ.Σ. εγκρινόμενη με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Για τους μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους και σύμφωνα με το Ν.2084/1992, το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του 70% των συνταξίμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα πραγματικά έτη ασφάλισης. Σαν συντάξιμες αποδοχές νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία ημερολογιακά έτη, οι οποίες υποβλήθηκαν σε ασφαλιστικές εισφορές (δεν υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας) δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός αυτής της χρονικής περιόδου:

Εφάπαξ = 70% Χ (πραγματικά έτη ασφάλισης) Χ (συντάξιμες αποδοχές)

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ

Για την απονομή εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα μας, απαιτείται η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα (αρθ. 53, Ν.2084/1992).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

1) Αίτηση Απονομής (Για Δήμαρχο/Νομάρχη τυπώστε εδώ ενώ για κάθε άλλη κατηγορία εδώ).

2) Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ. )

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται αν έλαβε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (αφορά μόνο τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους).

 

Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα μας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου έχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

 • Η χήρα σύζυγος και για όσο διάστημα τελεί εν χηρεία. Το δικαίωμα γεννάται εάν ο γάμος τελέστηκε δύο (2) πλήρη έτη πριν από το θάνατο του ασφαλισμένου. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει εφόσον γεννηθεί τέκνο που ζει.

 • Τα άγαμα και ανήλικα τέκνα και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που σπουδάζουν, μέχρι του πέρατος των σπουδών τους και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

 • Τα ενήλικα τέκνα με κληρονομητήριο.

 • Τα θετά και ανίκανα για εργασία τέκνα, εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των ορίων της ηλικίας της προηγούμενης περίπτωσης.

 • Οι άποροι γονείς και τα άπορα αδέλφια, σύμφωνα και με τα ισχύοντα για την κύρια σύνταξη.

Το εφάπαξ βοήθημα λόγω θανάτου καταβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα ως εξής:

 • Στον επιζώντα σύζυγο τα 2/4 του εφάπαξ, προστίθεται δε ¼ για κάθε τέκνο και μέχρι την ολοκλήρωσή του.

 • Εάν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και κατά το χρόνο του θανάτου υπάρχει ένα ή περισσότερα τέκνα, όλο το εφάπαξ, το οποίο επιμερίζεται σ΄αυτά εξ ίσου.

 • Στους άπορους γονείς ή άπορα αδέλφια όλο το εφάπαξ που κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εισπράξει το εφάπαξ βοήθημα εντός εξαμήνου, αυτό επιστρέφει στον Τομέα.

Επιστροφή εισφορών

Δικαίωμα επιστροφής εισφορών που κατέβαλαν για το Ταμείο και εφόσον δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ, έχουν:

 • Οι ασφαλισμένοι που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία και έχουν συμπληρώσει εξήντα (60) μήνες πραγματικής υπηρεσίας.

 • Οι ασφαλισμένοι που εξέρχονται λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας από την υπηρεσία και ένεκα αυτής, εφόσον αυτό βεβαιώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 • Τα δικαιούχα πρόσωπα μεταβίβασης εφάπαξ βοηθήματος, εάν ο ασφαλισμένος αποβιώσει στην υπηρεσία.

Δεν δικαιούνται επιστροφής εισφορών λόγω μη συμπλήρωσης οκταετούς θητείας οι Δήμαρχοι (άρθρο 33, Ν.Δ. 4541/1966).

Οι επιστρεφόμενες εισφορές κατανέμονται μεταξύ των δικαιούχων σύμφωνα με τα ισχύοντα για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.

Τέλος, αχρεώστητα καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα και υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή από το τέλος του χρόνου, εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεώστητα καταβληθεισών εισφορών

 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αίτησης του ασφαλισμένου προς την υπηρεσία του, με την οποία ζητά την επιστροφή των επιπλέον εισφορών (όχι πέραν των 5 ετών, συμπεριλαμβανομένου του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης).

 2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του ασφαλισμένου (σχέση εργασίας που υπηρετεί στο Δήμο ή ΝΠΔΔ, ΦΕΚ διορισμού, ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας κλπ.).

 3. Αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων για το διάστημα της επιστροφής και

 4. Συγκεντρωτική κατάσταση για όλο το παραπάνω διάστημα, με τις κατά μήνα συνολικές αποδοχές του (εξαιρουμένου του κινήτρου απόδοσης και των εξόδων κίνησης)και των αντίστοιχων κρατήσεων ώστε να προκύπτει το συνολικό προς επιστροφή ποσό.