Τμήμα Ασφάλισης


Αρμοδιότητες | Ασφαλισμένοι | Πόροι του Τομέα | Εξαγορά προϋπηρεσίας |

Αρμοδιότητες

 • Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα.

 • Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

 • Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

 • Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ασφαλισμένοι

Στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται όλοι οι ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ., δηλαδή:

α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου.

β) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις μέχρι 31-3-1999.

γ) Οι αιρετοί Νομάρχες και οι πρόεδροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1/1/1995..

δ) Οι Δήμαρχοι.

ε) Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των Ο.Τ.Α. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή.

στ) Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Ο.Τ.Α., Συνδέσμων, ΚΑΠΗ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. (αθλητικών οργανισμών, λιμενικών ταμείων, δημοτικών βιβλιοθηκών, δημοτικής αστυνομίας, πολιτιστικών οργανισμών κ.ά.), καθώς και οι νεοδιοριζόμενοι τακτικοί υπάλληλοι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, που ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο Ι.Κ.Α.

 • Το προσωπικό των παιδικών σταθμών που μονιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2738/99 και εφ΄όσον δεν υπέβαλε δήλωση διατήρησης του παλαιού ασφαλιστικού καθεστώτος εντός τριμήνου από του διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 29 του Ν. 2768/99, υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου μας.

ζ) Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο πρώην ΤΣΚΥ και ενσωματώθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εφόσον επέλεξε την ασφάλισή του στο Ταμείο.

η) Το τακτικό προσωπικό της ΚΕΔΚΕ

θ) Το προσωπικό των ΤΕΔΚ που κατείχε τακτικές οργανικές θέσεις και υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την ημερομηνία ισχύος του Ν.2676/1999, εφόσον δεν είχε επιλέξει την παραμονή του στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αλλά και το εφεξής του άνω νόμου διοριζόμενο προσωπικό.

ι) Το τακτικό προσωπικό του ΤΑΔΚΥ και το τακτικό προσωπικό του ΤΥΔΚΥ, που υπηρετούσε κατά την ένταξη των Ταμείων αυτών στα αντίστοιχα Ταμεία των Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3655/2008, και εφόσον επέλεξε την παραμονή στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΔΚΥ.

ια) Οι μηχανικοί που διορίστηκαν στους Ο.Τ.Α. ή είχαν προϋπηρεσία στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση μέχρι 31/12/1992 και είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ για κύρια σύνταξη.

ιβ) Οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων εφόσον υποβάλουν αίτηση υπαγωγής τους στην ασφάλιση σε προθεσμία έξι (6) μηνών από του διορισμού τους.

ιγ) Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο από 1/11/1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου.

Πόροι του Τομέα

1) Εισφορές Ασφαλισμένων (αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται).

 

Οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών πλην του κινήτρου απόδοσης (άρ. 13 Ν. 2470/97) και των εξόδων μετακίνησης του άρ. 5 του Ν. 2685/99, γίνονται στις πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα ή αποζημιώσεις, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται, καθώς και στα Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας (άρ. 98, Ν.Δ. 4260/62) και καταβάλλονται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των μονίμων υπαλλήλων μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους από την υπηρεσία.

Οι ενιαίες εισφορές 4% των παλαιών ασφαλισμένων (Υπ.Απ. 25494/25494/8-4-58 (ΦΕΚ 105/15-4-58), σύμφωνα με την Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1621/13-8-2008, τ. Β΄, διαχωρίστηκαν κατά ποσοστό 75% και 25% αντίστοιχα, δηλαδή σε 3% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης που αποδίδεται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) του ΤΕΑΔΥ και σε 1% για τον κλάδο πρόνοιας που αποδίδεται στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτ. και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ.

Οι δε εισφορές των νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο πρόνοιας ανέρχονται σε ποσοστό 4% που βαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2084/1992 και αποδίδονται στον Τομέα ΤΠΔΚΥ του ΤΠΔΥ.

 

 

          Π Ο Σ Ο Σ Τ Α  Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ασφαλισμένοι έως

31-12-1992

 

1%

 

____

 

 

Ασφαλισμένοι από

1-1-1993 και εφεξής

 

4%

 

­­­­­­­ ____

 

 

 

2) Ετήσια υποχρεωτική εισφορά

 

Από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΑΔΚΥ, από τις οποίες διέπεται και ο Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Ν.3655/2008, προβλέπεται και η καταβολή από τους Ο.Τ.Α. ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς, η οποία ανέρχεται για μεν τους Δήμους σε ποσοστό 3%, για δε τους λοιπούς Ο.Τ.Α. σε ποσοστό 2% και υπολογίζεται επί των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων τους της προηγούμενης χρήσης. Η καταβολή της εισφοράς των Δήμων γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακράτηση τμηματικά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Για δε τους υπόλοιπους Ο.Τ.Α. γίνεται με καταβολή από τους ίδιους είτε με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στους κωδικούς Κ.Α.Ε. στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

Από την ετήσια υποχρεωτική εισφορά των Ο.Τ.Α., στον Τομέα Τ.Π.Δ.Κ.Υ. αποδίδεται το 25% του ποσού.

Η εισφορά του ΤΥΔΚΥ και των παραρτημάτων του είναι ίση με το διπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλεται από το τακτικό προσωπικό του Ταμείου και ανέρχεται σε ποσοστό 2% για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους και σε ποσοστό 8% για τους μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους (άρ.9,παρ.2, Ν.Δ 3894/58).

 

3) Κρατήσεις σε έργα, προμήθειες υλικών και ενοίκια

 

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΑΔΚΥ, ενεργείται κράτηση 2% :

 • Στην αξία των έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. με εργολαβία, ανεξάρτητα αν το έργο έγινε κατόπιν διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση.

 • Στα έργα που εκτελούνται από το Ε.Α.Π.Τ.Α. (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και μόνο κατά το μέρος του ποσού που προέρχεται από τους ίδιους πόρους των φορέων.

 • Στα έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. μέσω της Σ.Α.Τ.Α.

 • Για την εκτέλεση προγραμμάτων που γίνονται με χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ. και όταν αυτή δίνεται απευθείας στους Ο.Τ.Α.

(Δεν οφείλεται κράτηση όταν τα έργα εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τα ποσά που προέρχονται από τις Σ.Α.Ε. Επίσης δεν οφείλεται εισφορά από την αμοιβή ιδιώτη μηχανικού για τη σύνταξη μελέτης ρυμοτομίας και τοπογραφικής αποτύπωσης Δημοτικού ή Κοινοτικού έργου).

 • Στην αξία της δαπάνης για προμήθεια παντός είδους υλικών, όταν η προμήθεια γίνεται μετά από τακτικό ή πρόχειρο διαγωνισμό ή με λήψη προσφορών.

(Δεν οφείλεται κράτηση όταν οι προμήθειες γίνονται με απευθείας ανάθεση, αυτό όμως δεν ισχύει στις περιπτώσεις που οδηγούνται σε απευθείας ανάθεση λόγω του ότι ο διαγωνισμός που προβλέπεται απέβη άκαρπος. Επίσης δεν οφείλεται κράτηση για αγορά υλικών ή σύνταξη μελετών που αφορούν έργα που εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

 • Στο ποσό των ενοικίων που καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες ιδιοκτήτες ενεργείται επίσης κράτηση 2%, η οποία βαρύνει είτε τον ιδιώτη είτε τον Ο.Τ.Α. , ανάλογα με τη μεταξύ τους συμφωνία κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Από τις κρατήσεις αυτές, ποσοστό 25% αποδίδεται στον Τομέα Τ.Π.Δ.Κ.Υ., το οποίο εξ ολοκλήρου αποδίδεται από τον Τομέα στο Λ.Β.Κ.Α.

 

4) Καταβολή προστίμων

 

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους μονίμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. αποδίδονται στον Τομέα Τ.Π.Δ.Κ.Υ. κατά ποσοστό 25%. (άρθρο 71, Ν.Δ.1140/1972)

 

5) Οικονομική Κατάσταση του ΤΑΔΚΥ.

 

Α. Οικονομικά αποτελέσματα από 1/8/2008 έως 31/12/2009:

 

 

Α/Α

 

Οικονομικό

έτος

 

ΕΣΟΔΑ

 

ΕΞΟΔΑ

 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

 

1

2008

(από 1/8/2008 έως 31/12/2008)

 

20.265.467,28 €

 

5.630.066,52 €

 

14.635.400,76 €

 

-

 

2

 

2009

 

62.855.706,84 €

 

39.329.781,60 €

 

23.525.925,24 €

 

-

 

Κατά το έτος 2009 το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών που χορηγήθηκαν ανήλθε σε 38.366.865,07 €, ποσοστό 97,56% του συνόλου των εξόδων.

Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 961.192,93 € (αφορά μισθοδοσία προσωπικού και λειτουργικά έξοδα Ταμείου) και καλύπτουν το 2,44% του συνόλου των πληρωμών.

 

Β. Τα διαθέσιμα του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχονται την 30/6/2010 στο ύψος των 208.000.000,00 € περίπου.

 

Γ. ΄Ολη η ταμειακή υπηρεσία του Ταμείου διεξάγεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Εξαγορά προϋπηρεσίας

Στον Τομέα μας, λόγω του ότι για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους το εφάπαξ βοήθημα είναι πολλαπλάσιο του μηνιαίου βοηθήματος και επομένως εξαρτάται άμεσα απ΄αυτό, προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης και εξομοιώνεται με χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κάθε χρόνος που προσμετράται και για την επικουρική σύνταξη, όπως:

 • Ο χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό Τομέα, όταν ο χρόνος αυτός συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης που προσμετράται στην κύρια σύνταξη και δεν καλύπτεται επικουρικά ή για πρόνοια σε άλλο Ταμείο,

 • Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας,

 • Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,

 • Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη,

 • Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας

και γενικά κάθε χρόνος ο οποίος είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και κατά τη διάρκειά του δεν υπήρχε ασφάλιση σε άλλο επικουρικό οργανισμό.

Η σχετική απόφαση εξαγοράς εκδίδεται από τον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ), στην οποία προβλέπεται η προκαταβολική απόδοση στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του 75% του ποσού και στον Τομέα μας (ΤΠΔΚΥ) του 25% του ποσού της οφειλής, προκειμένου να λάβει ο δικαιούχος τα βοηθήματα (μηνιαίο και εφάπαξ).

Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης και ισούται με την εισφορά του μήνα αυτού επί τους μήνες της εξαγοραστέας υπηρεσίας.

Για τους μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ και εκδίδεται χωριστή απόφαση εξαγοράς από τον Τομέα μας, το δε ύψος της υπολογίζεται επίσης με τις αποδοχές του μήνα υποβολής της αίτησης, πολλαπλασιάζοντας το ποσό της εισφοράς 4% για τον κλάδο πρόνοιας του μήνα αυτού επί τους εξαγοραστέους μήνες και φυσικά αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον Τομέα μας.