Ταυτότητα


Ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) προήλθε από το διαχωρισμό των κλάδων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και την ένταξη από 1ης Αυγούστου 2008 του κλάδου Πρόνοιας στο Τ.Π.Δ.Υ. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58/3-4-2008).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΑΔΚΥ ήταν από τα παλαιότερα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ιδρύθηκε με το Β.Δ/γμα 24/29-4-1936 (ΦΕΚ 181) με την επωνυμία «Ταμείο Προνοίας Δημοτικών Υπαλλήλων» και χορηγούσε εφάπαξ βοήθημα μέχρι το έτος 1944, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1726/1944 (ΦΕΚ 190) άρχισε να χορηγεί μηνιαίο ισόβιο βοήθημα και εφάπαξ μέχρι την 1/8/2008 που εντάχθηκε στα Ταμεία των Δημοσίων υπαλλήλων.

Η Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ παροχών επιμελείται των θεμάτων ασφάλισης και παροχής εφάπαξ βοηθημάτων των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και διαρθρώνεται από τα παρακάτω τμήματα: