Τμήμα Λογιστηρίου


Αρμοδιότητες

  • Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού.
  • Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  • Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού - απολογισμού του Τομέα και αποστολή τους στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού.

  • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους του Τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  • Η απόδοση των εν γένει κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

  • Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.

  • Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ Ταμείων και Τομέων.

  • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του κάθε αυτοτελούς Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

  • Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.