Προσωπικού Ταμείου Νομικών


Αρμοδιότητες | Ασφαλισμένοι | Τακτικές εισφορές | Εξαγορά προϋπηρεσίας | Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος: | Δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος: | Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος | Επιστροφή εισφορών | Δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων | Διοικητική – Δικαστική διαδικασία |

Αρμοδιότητες

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

β) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα.

γ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

δ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

ε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές

ζ) Η έκδοση αποφάσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

η) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.

θ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής

ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.

ι) Η επιμέλεια για την καταβολή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ασφαλισμένοι

Ασφαλίζονται υποχρεωτικώς άπαντες οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών, εξαιρουμένων των επί συμβάσει.

Τακτικές εισφορές

Η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 3% επί του βασικού μισθού του ασφ/μένου. Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 η εισφορά ανέρχεται στο 4% επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Εξαγορά προϋπηρεσίας

Όπως προβλέπεται από το Β.Δ. 248/1962,αρθρ.17, ΦΕΚ. 63, τ.α΄,18/4/1962.

Προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος:

Όπως προβλέπεται από το αρθρ.18 του Β.Δ.248/1962, ΦΕΚ. 63,τ.α΄,18/4/1962.

Δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος:

1. Αίτηση.

2. Πράξη συνταξιοδοτήσεως.

3. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

4. Βεβαίωση ασφάλισης για κλάδο Πρόνοιας.

5. Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων τελευταίου μήνα.

6. Βεβαίωση αναδρομικής παρακράτησης ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ από 1-1-2011 και κωδικός απόδοσης.

7. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ.

8. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή.

 

 

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος

Η εφάπαξ παροχή συνίσταται εκ τόσων βασικών μηνιαίων μισθών του ασφ/μένου, όσα είναι τα έτη της συντάξιμης υπηρεσίας του.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του ασφ/μένου κατά τον τελευταίο προ της εξόδου του μήνα (βλπ. Άρθρ. 18 του Β.Δ.248/62, ΦΕΚ.63,τ.α΄, 18/4/1962).

Επιστροφή εισφορών

Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Υπουργό .

Δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων

1) Αίτηση.

1) Πλήρης Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

2) Βεβαίωση κατ' έτος Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

3)Για όσους έχουν οφειλή από στεγαστικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , να φέρνουν βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα ταμεία.

4)Για όσους δεν οφείλουν δάνειο των περιπτώσεων 8 & 9 να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (έντυπη δήλωση ) στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει οφειλή στα πιο πάνω ταμεία.

 

Διοικητική – Δικαστική διαδικασία

Για τη διοικητική και ενδικοφανή διαδικασία απονομής παροχών και αναγνώρισης προϋπηρεσίας εφαρμόζεται το άρθρο 1 Ν. 861/1979.

Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις του Ταμείου προσβάλλονται περαιτέρω ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.