Τμήμα Παροχών Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων


Αρμοδιότητες | Προϋποθέσεις Απονομής | Επιστροφή Εισφορών | Διοικητική - Δικαστική Διαδικασία | Αίτηση – Δικαιολογητικά Επιτροφής Κρατήσεων Εντόκως | Τρόπος Υπολογισμού Εφάπαξ | Αίτηση – Δικαιολογητικά Απονομής Εφάπαξ Παροχής |

Αρμοδιότητες

α) Η έκδοση αποφάσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

β) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.

γ) Η επιμέλεια για την καταβολή των εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Προϋποθέσεις Απονομής

Απονέμεται εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω:

 

α) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης : 50 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

 

β) Σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας: 100 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

 

γ) Κατάργησης θέσης ή λόγω ορίου ηλικίας : 120 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

 

δ) Λοιπές περιπτώσεις εξόδου (π.χ. παραίτηση) : 150 μήνες ασφάλισης στο Ταμείο

 

ε) Στους δικαιούχους θανόντος εν υπηρεσία ασφαλισμένου μας , εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύουν στο φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι συντάξεως , το εφάπαξ χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

 

στ) Για την περίπτωση θανάτου εν υπηρεσία ασφαλισμένου μας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170, 5/8/2011, Άρθρο 82, παρ. 2, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 των άρθρων 38 και 56, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 5α, β του άρθρου 16 του Ν. 2556/1997, προστίθεται η εξής διάταξη: στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση στον οικείο φορέα πρόνοιας ( ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς) το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στους γονείς, αδερφούς/ές του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. Ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 

Επιστροφή Εισφορών

Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο τρία (3) έτη ασφάλισης επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Υπουργό .

Διοικητική - Δικαστική Διαδικασία

Για τη διοικητική και ενδικοφανή διαδικασία απονομής παροχών και αναγνώρισης προϋπηρεσίας εφαρμόζεται το άρθρο 1 Ν. 861/1979.

Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις του Ταμείου προσβάλλονται περαιτέρω ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Αίτηση – Δικαιολογητικά Επιτροφής Κρατήσεων Εντόκως

1) Αίτηση του δικαιούχου της παροχής.

2) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών ή Δ.Α.Υ.Κ.

3) Βεβαίωση ποσού Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κατ' έτος υπηρεσίας.

4) ΦΕΚ Παραίτησης / Συνταξιοδοτική Πράξη (σε περίπτωση συνταξιοδότησης).

5) Αν υπάρχει οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης/ δέσμευσης του εφάπαξ. Σε αντίθετη περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει οφειλή.

6) Για τους παραιτηθέντες του 2011, αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης στο λογαριασμό του Τ.Π.Δ.Υ. της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. από 1/1/2011, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4002/2011, άρθρο 24, παρ.3 και του Ν. 3986/2011, άρθρο 38, παρ. 2β.

Τρόπος Υπολογισμού Εφάπαξ

 

Σχετικές διατάξεις: Π.Δ.243/1984,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 το Ν.2512/1997 - ΦΕΚ 138Α/27-6-1997, άρθρο 21 του Ν.3232/2004 - ΦΕΚ 48/Α/12-2-2004, άρθρο 5 του Ν.3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α/5-12-2006, άρθρο 44 του Ν.3986/2011 - ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011, άρθρα 47, 85 του Ν.3996/2011 - ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011, άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 - ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011 και άρθρο 63Ι υποπαρ. ΙΑ.5. του Ν.4093/2012 - ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012.

 

Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Τ.Π.Δ.Υ. καθορίζεται από:

α) το χρόνο  ασφάλισης στο Ταμείο, και

β) το μισθό ασφάλισης

 

Χρόνος Ασφάλισης:

α) Ο χρόνος τακτικής δημόσιας υπηρεσίας για τον οποίο ο υπάλληλος έχει καταβάλει τις νόμιμες εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ.

β) Χρονικά διαστήματα έκτακτης ή επί συμβάσει υπηρεσίας τα οποία αναγνωρίζονται ως χρόνος ασφάλισης από τις Καταστατικές Διατάξεις του ΤΠΔΥ, (άρθρο 9 του Β.Δ. 3/13-7-1936, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση για την αναγνώρισή τους με εξαγορά εντός της νόμιμης προθεσμίας και έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες οφειλόμενες εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ.

 

Μισθός Ασφάλισης:

Ο μέσος όρος που προκύπτει από το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών, (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας μέχρι 31.12.2009), των τελευταίων πέντε (5) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας εξόδου από την ενεργό υπηρεσία, (π.χ. αν η ημερομηνία εξόδου είναι η 20-2-2011, η πενταετία άρχεται από 21-2-2006),  διαιρούμενου δια του αριθμού των μισθών που ελήφθησαν κατά την τελευταία εργάσιμη πενταετία και των επιδομάτων εορτών και αδείας που ελήφθησαν μέχρι 31/12/2009 (άρθρο 47 του Ν.3996/2011).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι 31/12/2009, ο μέσος όρος υπολογίζεται με 14 μισθούς ανά έτος, και από 1/1/2010 και έπειτα υπολογίζονται 12 μισθοί ανά έτος, μετά την αφαίρεση των επιδομάτων εορτών και αδείας.

 

Ø  Ως ασφαλιστέες αποδοχές νοούνται οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες τακτικές κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ και δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 2055€ μέχρι και το έτος 2005, τα 2157,75€ για το έτος 2006 , τα 2265,64€ για το έτος 2007, τα 2378,92€ για το έτος 2008, τα 2497,87€ για το έτος 2009 και 2.622,76€ για το έτος 2010 και εξής.

 

Μειώσεις εφάπαξ βοηθήματος:

Ø  Στην περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία από 1.1.2010 έως 31.12.2010, το εφάπαξ βοήθημα μειώνεται κατά ποσοστό 15%

Ø  Στην περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία από 1.1.2011 και μετά, το εφάπαξ βοήθημα μειώνεται κατά ποσοστό 20%

Ø  Στην περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία από 1.8.2010 και μετά, επιβάλλεται πρόσθετη μείωση στο εφάπαξ βοήθημα σε ποσοστό 22,67%

 

 

Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος υπολογίζεται ως εξής:

  • Για τα πρώτα 73,00€ του μισθού ασφάλισης αντιστοιχεί εφάπαξ 2.025,00€ .
  • Το υπόλοιπο ποσό του μισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12.
  • Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% και προστίθεται στο ανωτέρω ποσό.
  • Το τελικό άθροισμα διαιρείται δια 420 (420 μήνες = 35 χρόνια) και προκύπτει το μηνιαίο εφάπαξ.
  • Η δικαιούμενη ασφαλιστική παροχή προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του μηνιαίου εφάπαξ με τους μήνες ασφάλισης.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μισθός ασφάλισης: 1000,00€

Χρόνος ασφάλισης:  360 μήνες (30 χρόνια)

Ημερομηνία παραίτησης 1/1/2011

Για τα πρώτα 73,00€

εφάπαξ

2.025,00

Για τα 927,00€ x 12

εφάπαξ

11.124,00

 

Άθροισμα

13.149,00

13.149,00€ x 216,63%

28.484,68

 

Σύνολο

41.633,68

(41.633,68 / 420)  x 360Μ

* εφάπαξ

35.686,01

Μείωση 20%

Μείον

7.137,20

 

Σύνολο

28.548,81

Μείωση 22,67%

Μείον

6.472,02

 

Τελικό καταβλητέο εφάπαξ:

22.076,79


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Επί του ποσού αυτού υπολογίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης του εφάπαξ    

 

Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος για αποχωρήσαντες από 1-9-2013 έως 31-12-2013 βάσει του Ν. 4387/ 12-5-2013, άρθρο 35, παρ.4


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/12-5-2013, άρθρο 35, παρ.4, το εφάπαξ βοήθημα για τους αποχωρήσαντες από την υπηρεσία τους από 1-9-2013 έως 31-12-2013 προκύπτει από το γινόμενο του 60% των αποδοχών επί το χρόνο ασφάλισης στο ΤΠΔΥ. Ως αποδοχές νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων τακτικών αποδοχών επί των οποίων έγιναν κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ κατά τα τελευταία πέντε (5) από την αποχώρηση από την υπηρεσία του έτη, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας. Ως χρόνος ασφάλισης λογίζεται ο δεκαδικός αριθμός των ετών για τα οποία οι ασφαλισμένοι έλαβαν κύρια σύνταξη και παράλληλα κατέβαλαν κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.


Παράδειγμα:

Αποχώρηση 31/12/2013, Μισθολογική κατηγορία ΠΕ

Χρόνος ασφάλισης Έτη 34 Μήνες 7 (34,58 έτη),

Αποδοχές: 1.615,26 € * 60% = 969,16 €

Ποσό Εφάπαξ Παροχής: 33.513,55 €


 

 

Αίτηση – Δικαιολογητικά Απονομής Εφάπαξ Παροχής

1. Αίτηση δικαιούχου.

2. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού (ΔΑΥΚ).

(εναλλακτικά...)

  • i Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
  • ii Βεβαίωση αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της ημέρας εξόδου από την υπηρεσία, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ.
  • iii Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας.
  • iv Βεβαίωση έναρξης κρατήσεων υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. για τη συντάξιμη και πραγματική δημόσια υπηρεσία.

3. Σε περίπτωση που έγινε αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Τ.Π.Δ.Υ. μέσω της υπηρεσίας του ασφαλισμένου, βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών στην οποία να εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της αναγνώρισης αυτής (ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης, αποδοχές υπολογισμού της εξαγοράς, χρόνος που αναγνωρίστηκε, παρακρατηθέν ποσό, ανεξόφλητο υπόλοιπο).

4. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ.

5. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση), στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή προς το Τ.Π.&Δ..

6. Για τους δικαιούμενους ασφαλιστικής παροχής λόγω θανάτου του ασφαλισμένου στην υπηρεσία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

7. Σε περίπτωση μη συνταξιοδότησης από το δημόσιο, απόφαση συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

8. Υποχρεωτική αναγραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.