Τμήμα Ασφάλισης


Αρμοδιότητες | Ασφαλισμένοι | Τακτικές Εισφορές | Δικαιούχοι Αναγνώρισης | Εξαγορά Προϋπηρεσίας | Υπολογισμός Εξαγοράς | Αίτηση – Δικαιολογητικά |

Αρμοδιότητες

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.

β) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα.

γ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

δ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

ε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ασφαλισμένοι

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων όλοι οι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι (Τακτικοί, Μόνιμοι, Δόκιμοι, Έκτακτοι και επί θητεία), οι εκ του Δημοσίου Ταμείου και οι βάρος αυτού μισθοδοτούμενοι με μηνιαίο μισθό).

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α) στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 1.7.2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (βλέπε σχετικά την αρίθμ. 7/22-2-2012 Απόφαση Δ.Σ. στα Νέα και Ανακοινώσεις).

 

Τακτικές Εισφορές

Η τακτική μηνιαία εισφορά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι είχαν ασφαλισθεί σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν την 1η/1ου/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του Βασικού Μισθού και του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας όπου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών δεν πρέπει να ξεπρνά το ποσό των 2.055€ μηνιαίως μέχρι και το έτος 2005, τα 2157,75€ για το έτος 2006 , τα 2265,64€ για το έτος 2007, τα 2378,92€ για το έτος 2008, τα 2497,87€ για το έτος 2009 και 2.622,76€ για το έτη 2010, 2011 και 2012. Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε κύριο φορέα ασφάλισης μετά την 1η/1ου/1993, υπολογίζεται στο ίδιο ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών χωρίς τον περιορισμό του πλαφόν.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο υπ΄ αρίθμ. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του αρθ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ.

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο (Φ.80000/17818/514/25-7-2011, ΑΔΑ 4ΑΣΤΛ-17Μ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2β του άρθρου 38 η ως άνω ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από 1-7-2011 αφορά όλους τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου αυτού και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Επισημαίνεται ότι η ειδική αυτή εισφορά θα ενεργείται από τους εκάστοτε εκκαθαριστές των φορέων όχι μόνο επί των τακτικών αποδοχών αλλά και ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση επί όλων των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κάθε τομέα του ΤΠΔΥ και θα αποδίδεται με την αυτή διαδικασία με την οποία παρακρατείται και αποδίδεται και η τακτική εισφορά των ασφαλισμένων υπέρ των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας του ΤΠΔΥ για την χορήγηση εφάπαξ παροχής.

 

 

 

 

 

 

Δικαιούχοι Αναγνώρισης

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.6-7 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α) οι διατάξεις του Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νομοθεσίας που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προυπηρεσίας των ασφαλισμένων του Ταμείου, καταργούνται. Οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 9 του β.δ. της 3ης/13.7.1936 (Α' 285), όπως η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του ν.3518/2006.

Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις.

 

Εξαγορά Προϋπηρεσίας

α) Προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης κάθε προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο εφόσον η μισθοδοσία του υπαλλήλου βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική του ένταξη με την προυπόθεση ότι δεν είχε κράτηση σε άλλο φορέα πρόνοιας.

β) Δεν προσμετράται η στρατιωτική θητεία.

γ) Δεν προσμετράται χρόνος απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.

Υπολογισμός Εξαγοράς

Η οφειλόμενη μηνιαία εισφορά για εξαγορά της προς αναγνώριση προϋπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης χωρίς τον περιοσριμό του πλαφόν. Για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο υπολογίζονται 14 μήνες ασφάλισης. Το ποσό της οφειλής εξοφλείται σε 12 άτοκες, ισόποσες, εξαμηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο, ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

 

Αίτηση – Δικαιολογητικά

1) Αίτηση.

2) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών σας μεταβολών από το οποίο να προκύπτει αναλυτικά η προϋπηρεσία σας.

3) Βεβαίωση αποδοχών - κρατήσεων του μήνα που θα υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης.

4) Βεβαίωση έναρξης τακτικής κράτησης υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

5) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν είχατε ασφαλισθείσε άλλο φορέα πρόνοιας για το χρόνο της προϋπηρεσίας σας.