Τμήμα Λογιστηρίου


Αρμοδιότητες

α) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας κάθε Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού.

β) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού - απολογισμού κάθε Τομέα και αποστολή τους στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού.

δ) Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε) Η απόδοση των εν γένει κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

στ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.

ζ) Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ Ταμείων και Τομέων.

η) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του κάθε αυτοτελούς Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

θ) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.