Οδηγίες για αποστολή στοιχείων για υπολογισμό εφάπαξ βοηθήματος Τομέα Προνοιίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ).

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τ.Π.Δ.Υ.

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

T.Π.Δ.Κ.Υ.

 

Αθήνα 23/9/2016

Αριθ. Πρωτ. 30193/7276

ΠΡΟΣ:

Όλους τους Ο.Τ.Α.

 

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 4

Τ.Κ.105 59 ΑΘΗΝΑ

 

Πληροφορίες: κα Τσομπανίδου Καλ.

Τηλέφωνο : 210 3270440

Fax : 210 5247019

Email : ktsopanidou@tpdy.gr

 

ΘΕΜΑ: «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων του Τ.Π.Δ.Κ.Υ. (πρώην ΤΑΔΚΥ) που αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την 1/9/2013 - ορθή επανάληψη με συμπληρωματικές διευκρινίσεις».

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5, του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, το εφάπαξ βοήθημα για στους αποχωρήσαντες από την υπηρεσία από 1.9.2013 και εφεξής ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.

Από την παράγραφο 4 α.αα. προβλέπεται ότι «Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013: ...Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία πριν από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας...». Από δε την παράγραφο 4 β. προβλέπεται ότι: «Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εφεξής...το τμήμα της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση... Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης...».

Εν όψει της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας μας για όσους ασφαλισμένους μας αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης για οποιαδήποτε αιτία (λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας) μετά την 1/9/2013 και λαμβάνοντας υπόψη: α)την υπ΄αρ. 25908/469/7-6-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1604/7-6-2016, τεύχος Β΄), β)το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/6-9-2016, τεύχος Α΄) και γ)το Α.Π.: Φ.30102 οικ.34965/Δ.15.623/20-9-2016 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να συμπληρωθούν οι σχετικοί φάκελοι απονομής εφάπαξ βοηθήματος, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ΑΜΕΣΑ το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος ανά μήνα και ανά έτος, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται, οι οποίες υποβλήθηκαν νόμιμα σε κρατήσεις υπέρ του ΤΠΔΚΥ, χωρίς σ΄αυτές να συμπεριλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας,  συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. (κατεβάστε εδώ)

Ο συγκεκριμένος πίνακας συμπληρώνεται για όλους τους ασφαλισμένους, που αποχώρησαν μετά την 1/9/2013 και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές και εισφορές της προβλεπόμενης ανά περίπτωση πενταετίας, ως εξής:

 

-              Για όσους υπαλλήλους σας αποχώρησαν κατά το διάστημα από 1/9/2013 έως και 31/12/2013, θα πρέπει να μας στείλετε τα ανωτέρω στοιχεία αποδοχών για την τελευταία πενταετία πριν την ημέρα αποχώρησής τους από την υπηρεσία. Π.χ. εάν η αποχώρηση του υπαλλήλου έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2013, η πενταετία θα αφορά το διάστημα από 1ης Νοεμβρίου 2008 έως 31 Οκτωβρίου 2013.

-          Για τους υπαλλήλους που αποχώρησαν από 1/1/2014 και μέχρι 12/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4387/2016), η πενταετία επίσης θα αφορά τα 5 τελευταία έτη πριν την ημέρα αποχώρησης, υπολογιζόμενα ομοίως ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν.4415/2016.

-              Τέλος, για όλους όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 13/5/2016 και μετά, η πενταετία θα αφορά σταθερά τα πλήρη έτη από 1/1/2009-31/12/2013, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο μήνας αποχώρησης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 25908/469/7-6-2016 Υ.Α.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. (κατεβάστε εδώ)

Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται μόνο για όσους αποχώρησαν από την 1/1/2014 και εφεξής (για τους οποίους εννοείται ότι θα συμπληρωθεί και ο πίνακας 1) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές, με βάση τις οποίες καταβλήθηκαν κρατήσεις στον τομέα μας, από 1/1/2014 μέχρι και την ημέρα λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου (2η αίτηση παραίτησης), καθώς και τις αναλογούσες κρατήσεις που καταβλήθηκαν στον τομέα μας.   Με βάση τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα υπολογιστεί το δεύτερο μέρος του εφάπαξ βοηθήματος, που αφορά το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και μετά, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

 

Επιπρόσθετα διευκρινίζουμε τα εξής:

-              Ως αποδοχές της πενταετίας νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται (τακτική μισθοδοσία,  έκτακτες αποδοχές, υπερωρίες, νυχτερινά, ημερήσιες αποζημιώσεις εκτός έδρας, συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια κλπ.), πλην των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, όπως προαναφέρθηκε, που καταβλήθηκαν ανά μήνα και υποβλήθηκαν νόμιμα σε κρατήσεις υπέρ του Ταμείου μας.  Δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές που απαλλάσσονταν των κρατήσεων βάσει νόμου (π.χ. κίνητρο απόδοσης κλπ.).

-              Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, περ. α΄, γ΄και στ΄ του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄ ), οι κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας διατηρήθηκαν στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί την 31/10/2011, καθώς για όσους αποχωρήσουν μέχρι 31/12/2016 ως βάση υπολογισμού για όλες αυτές τις παροχές λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές τους όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/10/2011 (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας υπ΄αρ. πρωτ. Φ.80000/32277/2099/31-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ). Συνεπώς, για το διάστημα από τον Νοέμβριο 2011 μέχρι και την αποχώρηση του υπαλλήλου, στους ανωτέρω πίνακες θα πρέπει να εμφανίζονται σταθερά ανά μήνα οι αποδοχές και οι αντίστοιχες κρατήσεις του Οκτωβρίου 2011, εκτός εάν στο διάστημα αυτό υπήρξε κάποια μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου και είχε γίνει αντίστοιχη προσαρμογή των αποδοχών και της ανάλογης κράτησης του μήνα αυτού.  Εννοείται ότι κατά το διάστημα αυτό, εκτός από τις σταθερές αποδοχές και κρατήσεις του Οκτωβρίου 2011, θα πρέπει να εμφανίζονται σε πρόσθετες στήλες των πινάκων και όσες έκτακτες αποδοχές έλαβε ο υπάλληλος ανά μήνα (υπερωρίες, αποζημιώσεις κλπ.), επί των οποίων επίσης έγιναν οι αντίστοιχες κρατήσεις υπέρ του τομέα μας.

-              Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 1, η πενταετία θα πρέπει να ανατρέχει σε 60 μήνες πριν την ημέρα αποχώρησης του υπαλλήλου.  Εάν η αποχώρηση έγινε στα μέσα του μήνα, π.χ. 10 Οκτωβρίου 2013, η πενταετία θα αφορά το διάστημα από 11 Οκτωβρίου 2008 μέχρι και 10 Οκτωβρίου 2013.

-              Για διαστήματα πριν το 2009, που οι εισφορές καταβάλλονταν στο λογαριασμό του πρώην ΤΑΔΚΥ συνολικά (δηλαδή σαν κράτηση 4% που συμπεριλάμβανε 3% υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και 1% υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ), θα αναφέρεται μόνο το ποσοστό που αναλογεί στο εφάπαξ, δηλαδή το 1%.

-              Οι πίνακες θα είναι ατομικοί ανά αποχωρήσαντα υπάλληλο και μπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία μας σταδιακά, με βάση την ημερομηνία αποχώρησης εκάστου, με άμεση προτεραιότητα βεβαίως γι΄αυτούς που αποχώρησαν το 2013.

 

Κατά τη σύνταξη των σχετικών πινάκων 1 & 2 (σας επισυνάπτουμε υποδείγματα και μπορείτε να τους βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή excel στη διεύθυνση tpdy.gr), απαραιτήτως θα πρέπει οι αποδοχές αυτές να εμφανίζονται αναλυτικά στις σχετικές στήλες (π.χ. βασικός μισθός, επίδομα θέσης, οικογενειακό επίδομα, προσωπική διαφορά κλπ.).  Επίσης θα πρέπει να αναγράφονται και οι εισφορές που καταβλήθηκαν στο ταμείο μας, οι οποίες και θα πρέπει να συμφωνούν ως ποσοστό κράτησης 1% στο αντίστοιχο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών.  Ιδιαίτερα όσον αφορά τον πίνακα 2 για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 έως την αποχώρηση του υπαλλήλου, θα πρέπει να προκύπτει η συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης, που θα αποτελεί το δεύτερο τμήμα της εφάπαξ παροχής.

Στο τέλος των πινάκων θα πρέπει να βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων, ότι οι εισφορές παρακρατήθηκαν από τον ασφαλισμένο και αποδόθηκαν στο ταμείο μας και ότι δεν έχει γίνει επιστροφή μέρους ή του συνόλου των εισφορών αυτών ή συμψηφισμός τους με άλλες εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Σε περίπτωση που έχει γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός, τα αντίστοιχα ποσά που επιστράφηκαν ή συμψηφίστηκαν θα πρέπει να εμφανίζονται στην αντίστοιχη στήλη.  Οι συμπληρωμένοι πίνακες παρακαλούμε να αποστέλλονται εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, αλλά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mstasi@tpdy.gr

 

Τέλος, θα θέλαμε να εφιστήσουμε ιδιαιτέρως την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες σας ως προς την ορθότητα των παρεχόμενων στοιχείων, οι οποίες θα φέρουν και την πλήρη ευθύνη ως προς αυτά.

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς φάκελοι απονομής εφάπαξ βοηθημάτων από τον Τομέα μας.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ