Προς του Εκκαθαριστές Αποδοχών των υπηρεσιών. Ν.4387/2016, Ν.4393/2016, Ν.4415/2016

 

Σύμφωνα με το αρ. 35, παρ.4, περ.α. , υποπερ. αα., του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4393/2016, αρ. 2, παρ.4α και στη συνέχεια με το ν. 4415/2016, αρ.41, παρ.3, οι εκκαθαριστές αποδοχών των υπηρεσιών παρακαλούνται να συμπληρώνουν στο ΔΑΥΚ τον πίνακα αποδοχών τελευταίας 5ετίας του υπαλλήλου, για το ΤΠΔΥ, μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης, για όσους  αποχωρούν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (Α΄ 85) , ενώ για  τους αποχωρούντες μετά την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου, ο σχετικός πίνακας να συμπληρώνεται μέχρι την 31/12/2013.