Κράτηση υπέρ ΤΠΔΥ για υπαλλήλους ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015, άρθρο 27, §2.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015), «σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31/12/2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών».

Το Δ.Σ του ΤΠΔΥ στο θέμα του υπολογισμού της εισφοράς που προκύπτει υπέρ του Τομέα για τους ασφαλισμένους υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έλαβε την απόφαση ότι η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί στην ετήσια αύξηση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος.