Απάντηση επί των ενστάσεων-προσφυγών που αφορούν τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στο εφάπαξ βοήθημα, μετά την έκδοση της υπ΄αριθ.734/2016 απόφασης του Σ.τ.Ε.

 

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την έκδοση της υπ΄αριθ.734/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επιλύονται τα ζητήματα της συνταγματικότητας του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 4024/2011 και του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περ. 2 του ν. 4093/2012, το Δ.Σ. του Ταμείου με την υπ΄αριθ.7/16η/11-5-2016 απόφασή του, αποφασίζει οι ενστάσεις-προσφυγές, οι οποίες δεν είχαν εξετασθεί σύμφωνα με την υπ΄αριθ.16/30-4-2014 απόφαση του Δ.Σ., να τεθούν στο αρχείο μη απαιτούμενης πλέον αρνητικής απαντήσεως σε καθεμία εξ αυτών.