Κατασκηνώσεις 2016 (Πρόσκληση)

 

Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 1276/1982 (ΦΕΚ 100 τ. Α΄), όπως  αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 10 με το άρθρο 17 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 τ. Α΄),

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,

3. Την υπ' αριθμ. 15η/20-04-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.Υ.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων, που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΡΧΕΣ, των περιοχών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, την 20η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθουν στον 6ο όροφο, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.), στην οδό Σταδίου, αρ. 31 στην Αθήνα, προκειμένου να υποβάλουν προσφορές, για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ., που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ, (γεννηθέντα από 1/1/2000 - 31/12/2010, ηλικίας 6 έως 16 ετών) σε κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2016, με σκοπό να συμβληθεί με αυτούς, κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους αυτοί οφείλουν να δηλώσουν απαραίτητα στις προσφορές που θα υποβάλλουν, ότι έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως, ανεπιφύλακτα και αναντίρρητα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτών και του Ταμείου.Κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης