Περίληψη προκήρυξης

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη συντηρητή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) των κτιρίων ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007(ΦΕΚ150/Α/2007) και του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/2014).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ., Σταδίου αρ.31, Αθήνα, 6ος όροφος, ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Τ.Π.Δ.Υ. Σταδίου 31, 6ος όροφος τηλ. 2103270510.