Ασφάλιση Δημάρχων - Αρ.Πρωτ. 43721/5925/28-8-2014

 

Σας γνωρίζουμε ότι, με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα από τον φορέα μας και από διάφορους Ο.Τ.Α., εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας η υπ΄αρ. πρωτ. Φ.80000/18430/616/29-7-2013 σχετική εγκύκλιος, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΛ-7ΛΝ και με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων, η θητεία των οποίων αρχίζει από 1.1.2011 και εφεξής.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο και εν κατακλείδι, στους Τομείς του πρώην ΤΑΔΚΥ (πρώην ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ και ήδη ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ τομέας ΤΠΔΚΥ) ασφαλίζονται υποχρεωτικά:

 

Α) Όλοι οι Δήμαρχοι, των οποίων η θητεία άρχισε από την 1.1.2011 και μέχρι 31.12.2012, διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, ελάμβαναν υποχρεωτικά την αντιμισθία και

 

Β) Όσοι Δήμαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010,  επέλεξαν από 1.1.2013 και εντός της τασσόμενης προθεσμίας, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις αντιμισθία.  Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η ανωτέρω προθεσμία ενάσκησης του δικαιώματος της επιλογής, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, για τους ήδη υπηρετούντες δημάρχους ελάμβανε χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από της δημοσιεύσεώς του, παρελθούσης δε άπρακτης της προθεσμίας, θα έπρεπε να διακοπεί η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.  Αυτό σημαίνει ότι, όσοι Δήμαρχοι δεν υπέβαλαν εγγράφως και εντός της προθεσμίας των 20 ημερών αίτηση επιλογής, αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικά την αντιμισθία και κατά συνέπεια να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους τομείς του πρώην ΤΑΔΚΥ.

 

Δεν ασφαλίζονται στο πρώην ΤΑΔΚΥ από 1.1.2013 όσοι Δήμαρχοι έχουν επιλέξει τις αποδοχές της θέσης, από την οποία προέρχονται.

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι ασφαλισμένοι του Τομέα μας, συμπεριλαμβανομένων και των Δημάρχων, υπόκεινται σε επιπλέον κράτηση Ειδικής Εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ επί του συνόλου των αποδοχών τους, από όπου κι αν αυτές προέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθ.38 του Ν.3986/2011, η οποία θα πρέπει να αποδίδεται στον Τομέα μας.

 

Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, παρακαλούμε να επανεξετάσετε όλα τα στοιχεία του φακέλου του Δημάρχου σας και να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες προς το ταμείο μας από μη αποδοθείσες ασφαλιστικές του εισφορές για τα προηγούμενα διαστήματα.