Ασφάλιση προσλαμβανόμενων για πρώτη φορά από 1.1.2011 στους Ο.Τ.Α. υπαλλήλων και εκλεγόμενων για πρώτη φορά από 12.11.2012 και μετά Δημάρχων

 

 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

 

Σας γνωρίζουμε ότι, από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) προβλέπεται:

«α) Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουρ­γοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλη­σιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύ­ριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β)Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικεί­ους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης».

 

Από τα ανωτέρω πρόσωπα, όσα προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.1993 στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Δήμους, ΝΠΔΔ αυτών, Συνδέσμους κλπ.) και δεν έχουν προγενέστερη ασφάλιση, αυτοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικουρική σύνταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α΄/1-3-2012).

Όσον αφορά τον κλάδο Πρόνοιας, όσοι από αυτούς ήταν πριν την πρόσληψή τους ασφαλισμένοι σε κλάδο Πρόνοιας, εξακολουθούν την ασφάλισή τους σε αυτόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  ΄Οσοι ασφαλίζονται όμως για πρώτη φορά, θα ασφαλιστούν για εφάπαξ βοήθημα στον Τομέα μας (ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ), σύμφωνα με τις καταστατικές μας διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν.

 

 

Β.   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 12.11.2012

 

Όσον αφορά τους Δημάρχους που εκλέγονται για πρώτη φορά μετά την ισχύ του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/12-11-2012), αυτοί ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση (επικουρική και πρόνοια) και υγειονομική περίθαλψη στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στο αξίωμα του Δημάρχου και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.  Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος του εγγράφου μας για τους προσλαμβανόμενους για πρώτη φορά στους ΟΤΑ.

 

Σημειώνουμε ότι, όσον αφορά και τις δύο ως άνω περιπτώσεις (Α & Β), για όσους (υπαλλήλους ή Δημάρχους) δεν υφίσταται πλέον ασφάλιση στο ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ, η Ειδική Εισφορά 1% του Ν.3986/2012 θα γίνεται υπέρ ΟΑΕΔ.

 

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι, για τους Δημάρχους που άρχισε μεν η νέα θητεία τους από 1/9/2014 αλλά είχαν ήδη την ιδιότητα του Δημάρχου πριν την 12/11/2012, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄αρ. 43721/5925/28-8-2013 έγγραφό μας, το οποίο έχει σταλεί σε όλους τους Δήμους.