Κατάργηση κοινωνικών πόρων-Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄) - Τομέας Προνοίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

 

Ταχ. Δ/νση:    Σοφοκλέους 4                                 ΑΘΗΝΑ 20/02/2015

Τ.Κ. 105 59 ΑΘΗΝΑ                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ 9604/1312

Πληροφορίες: Κ. Tσομπανίδου

Τηλέφωνο:      210- 3270440

FAX:                210-5247019

 

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση κοινωνικών πόρων-Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄) - ορθή επανάληψη - συμπλήρωση εγγράφου».

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85 τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο πρώτο και ειδικότερα στην υποπαράγραφο ΙΑ.3, της παρ. ΙΑ περιλαμβάνονται οι διατάξεις της περίπτωσης 2Α, με τις οποίες καταργούνται από 01/01/2015 οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.

Μεταξύ των καταργούμενων κοινωνικών πόρων, είναι οι προβλεπόμενοι υπέρ του πρώην ΤΑΔΚΥ από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.1726/1944 (Α΄190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν.2262/1952 (Α΄286) και την ΥΑ Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621), ήτοι:

 

α)Κράτησις 2% επί της αξίας των δι΄εργολαβίας υπό των Δήμων και Δημοτικών Αγαθοεργών Ιδρυμάτων εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και των δια δημοπρασίας προμηθευομένων υπ΄αυτών παντός είδους υλικών και

β)Κράτησις 2% επί των υπό των Δήμων και των Δημοτικών Ιδρυμάτων καταβαλλομένων ενοικίων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας εφιστούμε την προσοχή ώστε από 01.01.2015 να μην προβαίνετε στην παρακράτηση των συγκεκριμένων πόρων κατά ποσοστό 0,5% υπέρ του Τομέα μας, λόγω κατάργησής τους ως άνω, ενημερώνοντας σχετικά και τα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητάς σας.

Επιπρόσθετα, με βάση το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α)Για όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι την έναρξη ισχύος των άνω διατάξεων, δηλαδή μέχρι 31/12/2014, εφόσον οι συμφωνηθείσες από αυτές υπηρεσίες (έργα ή προμήθειες) έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και δεν έχει όμως πληρωθεί το συμφωνηθέν ποσό αλλά εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής μετά την 1/1/2015, θα πρέπει να γίνει κανονικά η προβλεπόμενη κράτηση.

 

Β)Για όσες συμβάσεις έχουν μεν υπογραφεί μέχρι 31/12/2014, αλλά οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες παρέχονται, είτε στο σύνολό τους (π.χ. έργο που η σύμβαση υπογράφηκε το 2014 αλλά το έργο θα εκτελεστεί και θα πληρωθεί μετά την 1/1/2015), είτε τμηματικά (π.χ. έργα ή προμήθειες που υπογράφηκε η σύμβαση μέχρι 31/12/2014, αλλά τμήματα αυτών εκτελούνται μετά την 1/1/2015 και αντίστοιχα αποπληρώνονται), για τα τμήματα αυτά δεν θα γίνεται η προβλεπόμενη κράτηση.

 

Γ)Όσον αφορά την κράτηση επί των ενοικίων, η κράτηση δεν θα γίνεται σε όσα από αυτά αφορούν χρονικό διάστημα μίσθωσης από 1/1/2015 και μετά, ανεξαρτήτως πότε έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

 

 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ