Κατασκηνώσεις 2014 (Πρόσκληση)

Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 18η/15-05-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων, που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΡΧΕΣ, των περιοχών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, την 04/06/2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.30΄ π.μ. σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις να προσέλθουν στον 6ο όροφο, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.), στην οδό Σταδίου, αρ. 31 στην Αθήνα, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές, για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ., που στο εξής θα αποκαλούνται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ, (γεννηθέντα από 1/1/2000 - 31/12/2008) σε κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2014, με σκοπό να συμβληθεί με αυτούς, κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους αυτοί οφείλουν να δηλώσουν απαραίτητα στις προσφορές που θα υποβάλλουν, ότι έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως, ανεπιφύλακτα και αναντίρρητα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτών και του Ταμείου.Κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης