Νέος τρόπος Υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος.

Για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία από 1.9.2013 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα  κατά περίπτωση στην Υπουργική Απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (ΦΕΚ 313/Β/12-2-2014).