Σειρά προτεραιότητας για την έκδοση αποφάσεων εφάπαξ βοηθημάτων του Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Η σειρά προτεραιότητας για την εξέταση των αιτημάτων χορήγησης εφάπαξ παροχών και την έκδοση αποφάσεων εφάπαξ του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθορίζεται για τις υποβληθείσες αιτήσεις μετά την 12-12-2012 με βάση την ημερομηνία παραλαβής και πρωτοκόλλησης (από την υπηρεσία μας) της Πράξης Συνταξιοδότησης από οποιοδήποτε φορέα.