Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2012 υπέρ του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Σύμφωνα με την αριθμ. 35/21-9-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ. και το αριθμ.πρωτ. Φ.30215/8651/287/27-4-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α, το ανώτατο όριο (πλαφόν) επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών βάσει του οποίου υπολογίζεται η προβλεπόμενη από τις καταστατικές διατάξεις εισφορά για τους παλαιούς ασφαλισμένους υπέρ του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων παραμένει για το έτος 2012 στο ποσό των 2.622,76 ευρώ.