Σχετικά με το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α), περί υπαγωγής των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Καλάκος, εισηγούμενος, θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 47 παρ. 1 του Ν.3996/2011 (170 Α), βάσει του οποίου υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα μας οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκδόθηκε η υπ' αριθ. Φ. 80020/οικ.21688/659/20-9-2011 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία εξαιρούνται όσοι από τους ανωτέρω υπαλλήλους έχουν διατηρήσει το προηγούμενο της μετάταξής τους καθεστώς.
Λαμβάνοντας υπόψη οι υπηρεσίες την ανωτέρω εγκύκλιο, καθώς και μεταγενέστερες αυτής, εξαίρεσαν από την ασφάλιση του Τομέα μας τους ΙΔΑΧ που προήλθαν από μετάταξη ή από μεταφορά, ανεξάρτητα αν δεν είχαν άλλο φορέα πρόνοιας και ζητούν την επιστροφή των παρακρατηθεισών εισφορών ως αχρεωστήτως ληφθείσες.

Σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού μας Συμβούλου η παραπάνω εγκύκλιος δε στηρίζεται στο νόμο και ταυτόχρονα ανατρέπει τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων που έδωσε και δίδει το Ταμείο στις αρμόδιες Αρχές.
Για τους πιο πάνω σοβαρούς λόγους και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού μας Συμβούλου ζητούμε την ανάκληση της ανωτέρω εγκυκλίου και όλων των μεταγενέστερων αυτής και την ορθή εφαρμογή του νόμου.

Στη συνέχεια, παρατίθεται η σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου κ. Ιωάννη Κατρά, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Θέμα: Υπαγωγή υπάλληλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Ταμείο.

1.1. Με το άρθρο 47 § 1 του ν. 3996/2011 (170 Α) προστέθηκε στο άρθρο 4 του β.δ. της 3/13.7.1936, παρ. 4 ως εξής:

 
«Στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 1.7.2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων».

1.2. Στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής:

«Επειδή το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται ή υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ δεν υπάγεται στην ασφάλιση φορέα πρόνοιας για την χορήγηση εφάπαξ παροχής παρά το γεγονός ότι παρέχει τις αυτές υπηρεσίες και στον ίδιο εργασιακό χώρο με τους μονίμους υπαλλήλους των φορέων αυτών οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα του ΤΠΔΥ για εφάπαξ παροχή, προτείνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης και στο πλαίσιο της προσπάθειας για την οικονομική εξυγίανση του ΤΠΔΥ η θέσπιση της διάταξης με την οποία επέρχεται η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου των επί συμβάσει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου, ανεξαρτήτως χρόνου προσλήψεως».

2.1. Από την παραπάνω διάταξη συνάγεται ότι στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας υπάγονται υποχρεωτικώς όλοι οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, εφόσον δεν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα πρόνοιας.

2.2. Η άποψη ότι στην παραπάνω ρύθμιση δεν υπάγονται οι ΙΔΑΧ οι οποίοι με μετάταξη έχουν διατηρήσει το προηγούμενο της μετάταξης καθεστώς ασφάλισης που υποστηρίζεται στις υπ' αριθ. Φ. 80020/οικ.21688/659/20-9-2011 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν στηρίζεται στο νόμο, ο οποίος δεν προβαίνει σε τέτοια διάκριση.

3.Υπενθυμίζουμε ότι το Σ.τ.Ε. με σειρά αποφάσεών του (767/1992, 2526/2008, 1591/2009, 2571/2010, 3029/2010) έχει δεχθεί, σε ανάλογη περίπτωση (μονιμοποίηση ν. 1476/1984), ότι αν οι υπάλληλοι δεν είχαν υπαχθεί προηγουμένως στην ασφάλιση κλάδου πρόνοιας, διατηρούν δικαίωμα προς απόληψη εφ' άπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου ή των ν.π.δ.δ., έστω και αν επέλεξαν το προηγούμενο της μονιμοποίησής τους καθεστώς κύριας ασφάλισης.

4. Τέλος επισημαίνεται ότι η ασφάλιση του προσωπικού ΙΔΑΧ είναι υποχρεωτική και συνεπώς δεν είναι επιτρεπτή η εξαίρεση κάποιου από αυτή.»

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου, αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση της Υπηρεσίας, απόσπασμα δε του παρόντος να διαβιβασθεί στο εποπτεύον Υπουργείο για να ζητηθεί η ανάκληση της υπ' αριθ. Φ. 80020/οικ.21688/659/20-9-2011 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όλων των μεταγενέστερων αυτής.