Μείωση εφάπαξ βοηθήματος ν.4024/2011 παρ.6, αρθ.2 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο υπ'αριθμ. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) στους ασφαλισμένους του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων μείωνεται το ποσό τους εφάπαξ βοηθήματος ως εξής:

  • 15% μείωση για ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τις 1-1-2010 μέχρι και την 31-12-2010 και
  • 20% μείωση για ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τις 1-1-2011 μέχρι και την 31-12-2011