Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. – Τ.Π.Δ.Κ.Υ. μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και ενημέρωση για τα νεοσυσταθέντα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων

Επειδή με την ένταξη των Ο.Τ.Α. στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, παρατηρούνται πολλά λάθη στην απόδοση των κρατήσεων των ασφαλισμένων του Τομέα μας (απόδοση σε λανθασμένους κωδικούς της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) σας πληροφορούμε ότι οι κωδικοί που έχουν ανοιχτεί στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ και ισχύουν για την απόδοση των κρατήσεων  υπέρ του Τομέα μας είναι οι κάτωθι:

4038803 - ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (κράτηση πρόνοιας 1% όλων των παλαιών ασφαλισμένων.

4038804 - ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (κράτηση πρόνοιας 4% όλων των νέων ασφαλισμένων)

4038805 - ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Αναγνώριση / εξαγορά προϋπηρεσίας)

4038808 - ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν.3986/2011)  

            Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή,  ώστε κάθε κράτηση που αφορά στον Τομέα μας, να αποδίδεται  στο σωστό κωδικό από τους παραπάνω αναφερόμενους.

            Επιπρόσθετα σας παρακαλούμε για την άμεση αποστολή παραστατικών στοιχείων (μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδεικτικά κατάθεσης κ.λ.π.) αναφορικά με τις αποδόσεις των κρατήσεων υπέρ του Ταμείου μας των ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και σας επισυνάπτουμε διαβιβαστικό έντυπο του ταμείου μας, το οποίο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει  κάθε φορά τα παραστατικά στοιχεία καθώς επίσης και διευκρινιστικό έγγραφο  για την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Κ.Υ. σύμφωνα με το Ν.3986/2011.

            Ακόμη, παρακαλούνται όσοι Δήμοι δεν μας έχουν ενημερώσει για τα νεοσυσταθέντα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που αποδίδουν κρατήσεις υπέρ του Ταμείου μας, στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» να μας αποστείλουν τα σχετικά Φ.Ε.Κ. προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητοι ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ από το Ταμείο μας.