Παρoχή διευκρινίσεων για την είσπραξη και απόδοση στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων της ειδικής εισφοράς 1% της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.4002/2011

Σχετικά με την είσπραξη και απόδοση της ειδικής εισφοράς 1% της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.4002/2011, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) αφορά όλους τους υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι του Ταμείου αυτού, υπολογίζεται στις κάθε είδους τακτικές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένου και του κινήτρου απόδοσης καθώς και των εξόδων κίνησης), εκτός από τις δαπάνες μετακίνησης (Α.Π. Φ.80000/20577/603/7-9-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης) και αποδίδεται στον Τομέα, όπου ασφαλίζεται ο κάθε ένας απ΄αυτούς. 

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), η κράτηση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται σε χωριστή στήλη στη μισθοδοτική τους κατάσταση με την ένδειξη «Ειδική εσφορά 1% υπέρ ΤΠΔΚΥ» και να αποδίδεται στον Τομέα μας ως εξής:

 

-                  Για όσους φορείς αποδίδουν τις τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων μας μέσω Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, η ειδική εισφορά 1% θα κατατίθεται στον ίδιο λογαριασμό 040/546696/29 με τη σχετική ένδειξη ως άνω.

-                  Για όσους φορείς αποδίδουν τις εισφορές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), η ειδική εισφορά θα κατατίθεται στον κωδικό 4038808.

-                  Τέλος, για όσους φορείς αποδίδουν τις εισφορές μέσω Δ.Ο.Υ., η ειδική εισφορά θα κατατίθεται επίσης στον κωδικό ΚΑΕ 83781 όπως οι υπόλοιπες εισφορές.

 

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/22-8-2011, τ.Α΄), η εισφορά αυτή έχει εφαρμογή από 1/1/2011.  Για το διάστημα που δεν έχει διενεργηθεί η κράτηση (από 1/1/2011 και μετά), το ποσό της ειδικής εισφοράς, αφού υπολογιστεί, θα κατανέμεται ισόποσα και θα συνεισπράττεται με την εισφορά των επομένων μηνών μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους (σχετική η Α.Π. Φ.80020/οικ.20199/591/7-9-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης).

Ακόμη επισημαίνουμε ότι για τους υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι σε περισσότερους του ενός Τομείς του Τ.Π.Δ.Υ. (π.χ. πρώην υπάλληλοι των ΤΥΔΚ που ανήκαν στις Περιφέρειες και αυτοδίκαια μετατάχθηκαν στους Δήμους μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», εκ των οποίων οι διορισθέντες προ του 1999 είναι ασφαλισμένοι και στον Τομέα μας (πρώην ΤΑΔΚΥ) και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων), η ειδική εισφορά θα διενεργείται και θα αποδίδεται χωριστά σε κάθε Τομέα στον οποίο αυτοί είναι ασφαλισμένοι (δηλ. 1% για τον Τομέα ΤΠΔΥ και 1% για τον Τομέα ΤΠΔΚΥ).

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3996/2011, που αναφέρονται στους επί συμβάσει αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, αφορούν ΜΟΝΟ στους φορείς του Δημοσίου και στα ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. και ΟΧΙ στους Ο.Τ.Α. των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα μας (σχετική η Α.Π. Φ.80020/οικ.20741/605/7-9-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινων. Ασφάλισης).