Ειδική εισφορά ασφαλισμένων ΤΠΔΥ (Ν.3986/2011)

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο υπ΄ αρίθμ. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του αρθ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ.

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο (Φ.80000/17818/514/25-7-2011, ΑΔΑ 4ΑΣΤΛ-17Μ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2β του άρθρου 38 η ως άνω ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από 1-7-2011 αφορά όλους τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου αυτού και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (συμπεριλαμβανομένου και του κινήτρου απόδοσης καθώς και των εξόδων κίνησης), εκτός από τις δαπάνες μετακίνησης (Α.Π. Φ.80000/20577/603/7-9-2011 εγκύκλιος του Υοπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Επισημαίνεται ότι η ειδική αυτή εισφορά θα ενεργείται από τους εκάστοτε εκκαθαριστές των φορέων όχι μόνο επί των τακτικών αποδοχών αλλά και ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση επί όλων των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κάθε τομέα του ΤΠΔΥ και θα αποδίδεται με την αυτή διαδικασία με την οποία παρακρατείται και αποδίδεται και η τακτική εισφορά των ασφαλισμένων υπέρ των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας του ΤΠΔΥ για την χορήγηση εφάπαξ παροχής.