Νέα και Ανακοινώσεις


Διεκπεραίωση εφάπαξ βοηθημάτων τέως ΤΠΔΥ

Το ΕΤΕΑΕΠ θα προβεί στην διεκπεραίωση και πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθημάτων (για το τέως Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων - ΤΠΔΥ) κατά τον μήνα Μάρτιο 2017.

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 01-12-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 706 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 22-11-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 2.136 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 20-10-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 148 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 06-10-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 941 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 4-10-2016

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 1.173 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Οδηγίες για αποστολή στοιχείων για υπολογισμό εφάπαξ βοηθήματος Τομέα Προνοιίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ).

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5, του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, το εφάπαξ βοήθημα για στους αποχωρήσαντες από την υπηρεσία από 1.9.2013 και εφεξής ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.

 

Προς του Εκκαθαριστές Αποδοχών των υπηρεσιών. Ν.4387/2016, Ν.4393/2016, Ν.4415/2016

Σύμφωνα με το αρ. 35, παρ.4, περ.α. , υποπερ. αα., του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4393/2016, αρ. 2, παρ.4α και στη συνέχεια με το ν. 4415/2016, αρ.41, παρ.3, οι εκκαθαριστές αποδοχών των υπηρεσιών

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 1-9-2016.

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 1.655 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 3-8-2016.

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 1.526 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Ενταλματοποίηση αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων 15-7-2016.

Ο Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προέβει στην ενταλματοποίηση 1.521 αιτήσεων εφάπαξ βοηθημάτων.

Κράτηση υπέρ ΤΠΔΥ για υπαλλήλους ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015, άρθρο 27, §2.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015), «σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31/12/2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών».

 

Κατασκηνώσεις 2016 (Πρόσκληση)

 

Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) προσκαλεί σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων των περιοχών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, την 20η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθουν στον 6ο όροφο, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Υ.), στην οδό Σταδίου, αρ. 31 στην Αθήνα, προκειμένου να υποβάλουν προσφορές, για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ.

Υπ΄αριθ. 734/2016 απόφαση του ΣτΕ, που αφορά τις μειώσεις του εφάπαξ.

Από την εκ μέρους της πολιτείας νομοθέτηση από την παράλειψη των οργάνων της να νομοθετήσουν στοιχειοθετείται ευθύνη προς αποζημίωση μόνο όταν από τη νομοθέτηση ή την παράλειψη γεννάται αντίθεση προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος. Στην περίπτωση αυτή περίπτωση, ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση του ζημιωθέντος γεννάται μόνο αν οι επιζήμιες συνέπειες επέρχονται απευθείας από την επίμαχη διάταξη, πριν δε και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εφαρμογή της με πράξη της Διοικήσεως· στις λοιπές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι επιζήμιες συνέπειες επέρχονται από την εφαρμογή του πιο πάνω κανόνα δικαίου, δηλαδή από την πράξη της Διοίκησης που τον εφαρμόζει στην ατομική περίπτωση, η ευθύνη έναντι του ζημιωθέντος προκύπτει όχι από τον κανόνα δικαίου, αλλά από την τελευταία αυτή πράξη.

Περίληψη προκήρυξης

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη συντηρητή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) των κτιρίων ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ.

Ασφάλιση Δημάρχων - Αρ.Πρωτ. 43721/5925/28-8-2014

Σας γνωρίζουμε ότι, με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα από τον φορέα μας και από διάφορους Ο.Τ.Α., εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας η υπ΄αρ. πρωτ. Φ.80000/18430/616/29-7-2013 σχετική εγκύκλιος, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΛ-7ΛΝ και με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων, η θητεία των οποίων αρχίζει από 1.1.2011 και εφεξής.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/11/2014

 

Το Τ.Π.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.), δια της εταιρείας Φ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο Premium Property Operations και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3863/2010 άρθρα 49 και 75 προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του:

 

Τομέας Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων - Εξόφληση εφάπαξ βοηθημάτων από Κρατική Επιχορήγηση.

Από τις 20 Νοεμβρίου και μετά θα μπορούν να εισπράττουν το εφάπαξ βοήθημα τους οι συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι για τους οποίους ισχύουν σωρευτικά οι εξής δύο περιπτώσεις.

 

 

Ασφάλιση προσλαμβανόμενων για πρώτη φορά από 1.1.2011 στους Ο.Τ.Α. υπαλλήλων και εκλεγόμενων για πρώτη φορά από 12.11.2012 και μετά Δημάρχων

 

Σας γνωρίζουμε ότι, από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) προβλέπεται:

«α) Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουρ­γοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλη­σιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύ­ριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Κατάργηση κοινωνικών πόρων-Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄) - Τομέας Προνοίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85 τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο πρώτο και ειδικότερα στην υποπαράγραφο ΙΑ.3, της παρ. ΙΑ περιλαμβάνονται οι διατάξεις της περίπτωσης 2Α, με τις οποίες καταργούνται από 01/01/2015 οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.

 

 

 

Νέος τρόπος Υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος.

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014).

Σειρά προτεραιότητας για την έκδοση αποφάσεων εφάπαξ βοηθημάτων του Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Η σειρά προτεραιότητας για την εξέταση των αιτημάτων χορήγησης εφάπαξ παροχών και την έκδοση αποφάσεων εφάπαξ του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ............

Δικαιούχοι εφάπαξ θανόντος ασφαλισμένου

Επιστροφή ή μη εισφορών στους γονείς και τα αδέλφια του θανόντος και μη δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος, ασφαλισμένου - Εφαρμοστέες διατάξεις (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους).

Κωδικοί στην ΕΑΠ της τακτικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ - Κωδικοί στην ΕΑΠ της έκτακτης εισφοράς 1% Ν. 3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ

Προς όλους τους Εκκαθαριστές μισθοδοσίας υπαλλήλων ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ).

Σχετικά με το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α), περί υπαγωγής των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΠΔΥ (7/2012) Σχετικά με το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α), περί υπαγωγής των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. – Τ.Π.Δ.Κ.Υ. μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και ενημέρωση για τα νεοσυσταθέντα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων

Επειδή με την ένταξη των Ο.Τ.Α. στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, παρατηρούνται πολλά λάθη στην απόδοση των κρατήσεων των ασφαλισμένων του Τομέα μας (απόδοση σε λανθασμένους κωδικούς της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) σας πληροφορούμε ότι οι κωδικοί που έχουν ανοιχτεί στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ και ισχύουν για την απόδοση των κρατήσεων  υπέρ του Τομέα μας είναι οι κάτωθοι.

Παρoχή διευκρινίσεων για την είσπραξη και απόδοση στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων της ειδικής εισφοράς 1% της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.4002/2011

Σχετικά με την είσπραξη και απόδοση της ειδικής εισφοράς 1% της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.4002/2011, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ειδική εισφορά ασφαλισμένων ΤΠΔΥ (Ν.3986/2011)

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο υπ΄ αρίθμ. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του αρθ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ.

Κατάργηση επισπεύσεων ασφαλιστικών παροχών

Κατάργηση επισπεύσεων ασφαλιστικών παροχών