Τμήμα Πληροφορικής


Αρμοδιότητες

 

 

α) Η επεξεργασία στοιχείων και η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου.

β) Η ανάλυση, ο σχεδιασμός των υπό μηχανογράφηση εργασιών, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων και η κωδικοποίηση των υπηρεσιακών στοιχείων.

γ) Η τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση του μηχανογραφικού αρχείου.

δ) Η ευθύνη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Ταμείου με άλλα κέντρα, μέσα και πηγές πληροφόρησης.

ε) Η ευθύνη για την εφαρμογή της τήρησης των διαδικασιών ασφάλειας του τοπικού δικτύου σε όλα τα επίπεδα.

στ) Η επιμέλεια για την ενημέρωση και τη μηχανογραφική υποστήριξη όλων των οργανικών μονάδων του Ταμείου.

ζ) Η επεξεργασία των στοιχείων, διεξαγωγή ερευνών, επισήμανση προβλημάτων, καθώς και η εκπόνηση μελετών σε αντικείμενα αρμοδιότητας του Ταμείου.

η) Η έκδοση βεβαιώσεων για χρήση των ασφαλισμένων.

θ) Η εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών.

ι) Η παρακολούθηση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του όλου μηχανογραφικού συστήματος για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του.

κ) Η συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τη διατύπωση εισηγήσεων για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών από το Ταμείο.

λ) Η υποστήριξη των διαδικασιών προμήθειας και απαραίτητου εξοπλισμού σε λογισμικό και υλικό.

μ) Ο έλεγχος όλων των στοιχείων πριν και μετά την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό αρχείο.

ν) Η ενημέρωση του μηχανογραφικού αρχείου από κάθε πρόσφορη πηγή.

ξ) Η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών.

ο) Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και Φορείς εφόσον απαιτείται.