ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το ΕΤΕΑΕΠ θα προβεί στην διεκπεραίωση και πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθημάτων (για το τέως Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων – ΤΠΔΥ) κατά τον μήνα Μάρτιο 2017.

Οι πληρωμές αφορούν Πράξεις συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) με ημερομηνία παραλαβής από 20/01/2015 έως 20/03/2015 και αποχώρησης από την Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 και εφεξής.

Το Τ.Π.Δ.Υ. εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016). Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Υπηρεσία


Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ιδρύθηκε το 1936 με έδρα την Αθήνα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον απολυόμενο ή αποχωρούντα ασφαλισμένο από τη Δημόσια Υπηρεσία ή στην περίπτωση θανάτου αυτού, στα μέλη της οικογένειας του.

Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) εντάσσονται, από την 1η του Αυγούστου 2008 (ΦΕΚ Α' 58/3-4-2008, Ν.3655/2008), ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, α) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, β) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΕΑΠ - Ταμείου Νομικών), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και γ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Οι ήδη υφιστάμενοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Κλάδοι Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος μετονομάζονται σε Τομείς Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος αντίστοιχα.